Kyrkopolitiskt program för Nässjö pastorat 2017

Det centrala i kyrkans budskap om människovärdet sammanfaller med socialdemokratins ideologi. Med våra värderingar om frihet, jämlikhet, solidaritet och hållbarhet ser vi det därför naturligt att vara en aktiv partner för en demokratisk folkkyrka.

Svenska kyrkans uppgift är att sprida evangelium, möjliggöra möten med Gud och att arbeta för ett värdigt liv och en bättre värld för alla.

Som en del av den internationella kyrkan bidrar Svenska kyrkan i Nässjö pastorat till internationell solidaritet med demokrati, mänskliga rättigheter och fred som självklara mål.

Vi Socialdemokrater vill att Svenska kyrkan ska vara en öppen folkkyrka. Verksamheten ska bedrivas och utvecklas i samverkan mellan medlemmarna, de förtroendevalda och personalen utifrån de behov och den vilja som finns hos oss alla. Församlingarna i pastoratet kan utvecklas olika.

Alla kan göra något! Tillsammans kan vi göra mycket!

Tillsammans med andra goda krafter bidrar vi Socialdemokrater i pastoratet till att Nässjö kommun blir en plats där Du kan känna frihet, glädje och framtidstro.

 

En kyrka för dej!

Vi vill att Svenska kyrkan ska vara öppen och tillgänglig. Det innebär att du ska känna förtroende att vända dig dit

  • I vardagen för gemenskap, andakt, rådgivning, stöd
  • I glädje, sorg, oro. Då finns vi där för dej.
  • För vi gillar olika. Det spelar ingen roll vilken etnicitet, vilket språk, vilken sexuell läggning eller könsidentitet du har. Vi är alla olika och har alla olika förmågor och det gillar vi.

Du ska känna att du är välkommen!

 

En gudstjänst att längta till!

  • Gudstjänster som ger upplevelser och berör
  • Gudstjänster som ger något att ta med sig i livet och vardagen
  • Ett aktivt kyrkoliv i hela pastoratet

All verksamhet har sin grund i gudstjänstlivet och det ska utformas så att alla känner sig berörda. I valet av innehåll ska varje gudstjänst spegla vårt samhälle och den utveckling som pågår. I gudstjänsten möts vi i glädje och sorg. Att vi är en folkkyrka betyder att alla ska känna sig väl bemötta. Vi vill utveckla gudstjänstlivet i alla pastoratets församlingar.

 

Personalpolitik

  • God personalpolitik med kompetensutveckling
  • En stimulerande arbetsmiljö. Att kunna påverka och att använda sin kompetens.
  • En kyrka som är en god arbetsgivare med kunnig personal, som bidrar till att uppfylla människors önskningar.
  • Ett ständigt pågående och förebyggande arbetsmiljöarbete.

Arbetet ska organiseras så att det i så stor utsträckning som möjligt ger utrymme för variation och social kontakt. En självklarhet är att vi har en arbetsplats som är jämställd där en jämn könsfördelning finns på alla nivåer och inom alla yrkesgrupper. Vi ska främja kvinnors utbildning till ledare på Svenska kyrkans alla nivåer. Vid nyrekrytering av präster ska de anställas som bejakar kvinnliga präster och samkönade äktenskap.

Svenska kyrkan i Nässjö pastorat ska inrätta praktikplatser och sommarjobb för att vara med och ge människor en möjlighet på vägen till ett framtida jobb. Vi vill arbeta för att arbetsmarknadens avtal ska gälla.

 

Barn och ungdomsverksamhet med utveckling och glädje som ledstjärnor

Låten barnen komma till mig – ett bibelcitat som församling och pastorat ska leva upp till så att vi har en livaktig och utvecklande verksamhet för barn och unga. Framtiden för Svenska kyrkan som folkkyrka och vårt pastorat är beroende av att vi lyckas med barn och ungdomsarbetet och att vi låter de frågorna få hög prioritet. Engagemanget bland unga för de internationella frågorna ska ha ett självklart utrymme i deras verksamhet där de goda idéerna kan fåförverkligas.

Vi ska jobba med öppen förskola, miniorer, barntimmar, läxhjälp, körsång för olika åldrar mm

Konfirmandgrupperna ska ge ungdomarna värdefull kunskap som de får med sig i livet.

 

Diakoni

I vårt samhälle finns utanförskap och dåliga levnadsvillkor för både barn och vuxna. Här har vi alla som medlemmar i en kristen kyrka ett ansvar för att verka för att alla i samhället har ett gott liv.

Diakoniverksamheten är ett uttryck för församlingens vilja att ta ett socialt ansvar. Vi vill verka för att kyrkan påtalar och motverkar en samhällsutveckling som ger upphov till orättfärdigheter och utslagning.

Vi vill ha en bred hjälpverksamhet för olika grupper i samhället: Sorgegrupper, soppluncher. Kaféträffar, stöd till nyanlända. Vi vill ha stimulerande aktiviteter på våra äldreboenden som musik, andakter, utflykter. Vi vill samarbeta med idrottsföreningar.

 

Kyrkan i samhället

Samtalet om existentiella frågor som stärker utvecklingen av en kristen värdegrund har sin plats i kyrkoverksamheten samtidigt som samtalet ska öka förståelsen för varandra. Dialogen blir ett sätt att föra utvecklingen av det kristna budskapet framåt och samtidigt bli en faktor som motverkar rasism och främlingsfientlighet. Vi ska vara aktiva i integrationsarbetet.

Vi vill stödja och uppmuntra mångkulturella frågor.

 

Kultur och byggnadsvård

Våra kyrkor i Nässjö pastorat är viktiga för verksamheten. Som kulturskatter är de också en spegling av den tid och den tidsanda de byggdes i och den verksamhet som bedrivits där sedan starten.

Att förvalta våra byggnader är ett förtroende över tid, från de som byggde och inredde dem till de som i framtiden ska bruka dem. Därför vill vi socialdemokrater se på detta förvaltarskap med hållbarhet i fokus, både ur miljöperspektiv och bevarandeperspektiv och på ett ansvarsfullt sätt se till att de fungerar nu och i framtiden.

 

Jordens resurser

Vi socialdemokrater vill arbeta för vår miljö och minimera skadlig påverkan på vår miljö. Vi vill ha hållbarhet som riktmärke i våra beslut. Vi vill upphandla rättvisemärkta varor och prioritera närproducerade varor och tjänster. Vi vill arbeta för att få en fossilfri verksamhet.

 

Ovanstående är uttryck för vad vi som socialdemokrater vill arbeta för och med under den kommande mandatperioden. Vi hoppas att du också tycker att det är viktiga frågor att fokusera på i våra församlingar och i pastoratet.

 

Använd din demokratiska rättighet – Rösta!

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email