Kyrkopolitiskt program

Kyrkopolitiskt program för Nässjö pastorat 2021. Det centrala i kyrkans budskap om människovärdet sammanfaller med socialdemokratins ideologi. Med våra värderingar om frihet, jämlikhet, solidaritet och hållbarhet ser vi det därför naturligt att vara en aktiv partner för en demokratisk folkkyrka som är öppen för alla.

Svenska kyrkans uppgift är att sprida evangelium, möjliggöra möten med Gud och att arbeta för ett värdigt liv, en bättre värld för alla och att vara ett stöd i livets olika skiften i glädje som i sorg.

En kyrka för dej!

Vi vill att Svenska kyrkan ska vara öppen och tillgänglig. Det innebär att du ska känna förtroende att vända dig till din kyrka och din församling.

Vi vill finnas i vardag som helg för gemenskap, andakt, rådgivning och stöd i glädje, sorg och oro. Kyrkan ska finnas för dig i livets alla skiften.

Vi gillar att vi är olika. Vi har alla olika förmågor och det skapar nya möjligheter. Det spelar ingen roll vilken etnicitet, vilket språk, vilken sexuell läggning eller könsidentitet du har. Tillsammans, barn, unga, medelålders och äldre, skapar vi en kyrka för alla. En kyrka där alla känner sig välkomna!

Som en del av den internationella kyrkan bidrar Svenska kyrkan i Nässjö pastorat till internationell solidaritet med demokrati, mänskliga rättigheter och fred som självklara mål.

Vi Socialdemokrater vill att Svenska kyrkan ska vara en öppen folkkyrka för alla. Du är välkommen antingen du är troende, sökare eller tvivlare. Verksamheten ska bedrivas och utvecklas i samverkan mellan medlemmarna, de förtroendevalda och personalen utifrån de behov och den vilja som finns hos oss alla. Församlingarna i pastoratet ska kunna utvecklas olika utifrån de behov och den situation varje enskild församling har.

Alla kan göra något! Tillsammans kan vi göra mycket!

Tillsammans med andra goda krafter bidrar vi Socialdemokrater i pastoratet till att Nässjö kommun blir en plats där du kan känna frihet, glädje och framtidstro.

En gudstjänst att längta till!

Gudstjänster ska ge upplevelser och beröra. Du ska få något att ta med dig i livet och vardagen som gör att du känner hopp och framtidstro.

Ett aktivt kyrkoliv ska finnas i hela pastoratet.

Gudstjänstlivet ska utformas så att alla känner sig berörda. I valet av innehåll ska gudstjänsterna också spegla vårt samhälle och den utveckling som pågår. I gudstjänsten möts vi i livets olika faser. Att vi är en folkkyrka betyder att alla ska känna sig välkomna. Vi vill utveckla gudstjänstlivet i alla pastoratets församlingar. De digitala lösningar som vi använt under pandemin skapar nya möjligheter för hur vi kan utveckla gudstjänstlivet och hur vi kan finna nya sätt att mötas, inte minst för de som har svårt att ta sig till gudstjänstlokalen.

Personalpolitik

Som arbetsgivare ska kyrkan leva upp till kraven på en ansvarstagande arbetsgivare som följer ingångna avtal och föreskrifter. Vi ska erbjuda en stimulerande arbetsmiljö där man som medarbetare känner att man kan påverka och upplever att man får vara delaktig. Det är en självklarhet att vår personal erbjuds kompetensutveckling i takt med de förändringar som sker i arbetslivet.

Kyrkan ska vara en god arbetsgivare med medarbetare som bidrar till att uppfylla våra målsättningar.

Nässjö pastorat ska ha ett ständigt pågående och systematiskt arbetsmiljöarbete. Det ska finnas de policydokument som tydliggör arbetsgivarens ansvar i dagens arbetsliv och de ska vara ett naturligt inslag i vardagsarbetet. Kyrkorådet ska följa verksamheten och initiera ett förändringsarbete när så behövs.

Arbetet ska organiseras så att det i så stor utsträckning som möjligt ger utrymme för variation och social kontakt. En självklarhet är att vi har en arbetsplats som är jämställd där en jämn könsfördelning finns på alla nivåer och inom alla yrkesgrupper. Vi ska främja kvinnors utbildning till ledare på Svenska kyrkans alla nivåer. Vid nyrekrytering av präster ska de anställas som bejakar kvinnliga präster och samkönade äktenskap och står upp för den värdegrund vi har inom verksamheten.

Svenska kyrkan i Nässjö pastorat ska inrätta praktikplatser och sommarjobb för att vara med och ge människor en möjlighet på vägen till ett framtida jobb. I alla anställningar ska arbetsmarknadens avtal gälla.

Barn och ungdomsverksamhet med utveckling och glädje som ledstjärnor

Låten barnen komma till mig – ett bibelcitat som församling och pastorat ska leva upp till så att vi har en livaktig och utvecklande verksamhet för barn och unga. Framtiden för Svenska kyrkan som folkkyrka och vårt pastorat är beroende av att vi prioriterar barn-  och ungdomsarbetet. Barnkonventionens intentioner ska självklart följas. Engagemanget bland unga för de internationella frågorna ska, liksom hållbarhets- och klimatfrågorna, ha ett självklart utrymme i deras verksamhet där de goda idéerna kan få förverkligas.

Vi ska jobba med öppen förskola, miniorer, barntimmar, läxhjälp, körsång för olika åldrar mm. Dessa aktiviteter ska finnas i alla församlingar när det finns ett behov.

Konfirmandgrupperna ska ge ungdomarna värdefull kunskap som de får med sig i livet. De vuxna ska i sitt bemötande vara ett stöd i utvecklingen till vuxna och framtidens församlingsmedlemmar.

Diakoni

Diakonverksamheten är ett uttryck för församlingens vilja att ta ett socialt ansvar. Vi vill verka för att kyrkan påtalar och motverkar en samhällsutveckling som ger upphov till orättfärdigheter och utslagning.

I vårt samhälle finns utanförskap och dåliga levnadsvillkor för både barn och vuxna. Här har vi alla som medlemmar i en kristen kyrka ett ansvar för att verka för att alla i samhället har ett gott liv.

Vi vill ha en bred hjälpverksamhet för olika grupper i samhället exempelvis grupper

för människor som drabbas av livskriser, genom att ordna soppluncher, caféträffar och ge stöd till nyanlända. Vi vill ha stimulerande aktiviteter på våra äldreboenden som musik, andakter och  utflykter.

Vi vill ha ett väl utvecklat samarbete med civilsamhället och kommunen. Vi är alla beroende av varandra för att bygga ett bra och tryggt välfärdssamhälle. Tillsammans klarar vi mer.

Kyrkan i samhället

Samtalet om existentiella frågor, som stärker utvecklingen av en kristen värdegrund, har sin plats i kyrkoverksamheten samtidigt som dialogen ökar förståelsen för varandra. Det är ett sätt att föra utvecklingen av det kristna budskapet framåt och den blir samtidigt en faktor som motverkar rasism och främlingsfientlighet. Redan Paulus skrev ”här är varken jude eller grek” som blir en markering av hur Bibeln ser på alla människors lika värde. Det medför också att vi ska vara aktiva i integrationsarbetet.

Vi vill stödja och uppmuntra mångkulturella frågor.

Vi ska skapa nya mötesplatser och inbjuda till dialog när tillfällen eller behov dyker upp.

Kultur och byggnadsvård

Våra kyrkor i Nässjö pastorat är viktiga och värdefulla för verksamheten. Som kulturskatter är de också en spegling av den tid och den tidsanda de byggdes i och den verksamhet som bedrivits där sedan starten.

Att förvalta våra byggnader är ett förtroende över tid, från de som byggde och inredde dem till de som i framtiden ska bruka dem. Därför vill vi socialdemokrater se på detta förvaltarskap med hållbarhet i fokus, både ur miljöperspektiv och bevarandeperspektiv.

Förutom att vara en plats för våra gudstjänster och andakter är våra kyrkor och byggnader också en plats för arrangemang av kulturell verksamhet. De kan också tjänstgöra som platser för den enskildes meditation, reflektion och andakt.

En hållbar förvaltning medför bland annat att det är viktigt att ha fullgoda underhållsplaner. Det ger möjligheter att prioritera och planera för rätt insatser i rätt tid.

Jordens resurser

Vi har ett ansvar att leva upp till målsättningarna i Agenda 2030, så att kommande generationer inte får ta ansvar för vad vi gör eller inte gör.

Vi socialdemokrater vill arbeta för vår miljö och minimera skadlig påverkan. Hållbarhet ska vara ett riktmärke i våra beslut. All byggnation och restaurering ska präglas av denna målsättning. När vi upphandlar ska rättvisemärkta varor i första hand köpas och vi ska prioritera närproducerade varor och tjänster. Målet är att få en fossilfri verksamhet.

Ekonomisk förvaltning

Förvaltarskapet är ett viktigt tema i Bibeln. Det innebär att arbetet med pastoratets kapitalförvaltning hör dit. ”Kapitalet skall förvaltas så effektivt som möjligt. Det skall vara placerat på ett sådant sätt att riskerna sprids och att bästa möjliga uthålliga totalavkastning uppnås” (kyrkoordningen 51 kap, 2 §, 2st.). För oss Socialdemokrater innebär det att vi ska vara öppna att finna sådana lösningar som också gynnar pastoratets geografiska område.

För framtidens kyrka i vårt pastorat

Ovanstående är uttryck för vad vi som socialdemokrater vill arbeta för och med under den kommande mandatperioden. Vi hoppas att du också tycker att det är viktiga frågor att fokusera på i våra församlingar och i pastoratet.

Använd din demokratiska rättighet – Rösta!

facebook Twitter Email