Vårt lokala valprogram del 1. BOSTÄDER

Här presenterar vi vårt valmanifest del för del. Det består av fyra delar och varje del går in i de andra. Det finns inga skarpa gränser. I slutet av varje stycke finns prioriteringarna. Första delen handlar om bostäder och utbyggnad. För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet. Bostadspolitiken är en viktig del av välfärdspolitiken. Men tillgången till bostäder är också en grundläggande förutsättning för jobb och tillväxt.

Bostadsbristen i dagens Nässjö gör det svårare att rekrytera personal med rätt kompetens. Arbetssökande har svårt att ta de lediga jobb somfinns. Ungdomar har samtidigt svårt att flytta till ett första eget boendeoch studenter har problem att få bostad på studieorten.

Vi vill därför bygga fler hyresrätter, bra bostäder för äldre, studentbostäder, blandade bostadsområden med både villor, radhus och flerfamiljs- hus som bryter bostadssegregationen. Vi lovar att arbeta för ett Nässjö där alla får plats.

Enligt kommunens bostadspolitiska program ska 300 nya lägenheter byggas inom planeringsperioden. Det är det närmast förestående behovet och det vill vi genomföra. Men det räcker inte. Ytterligare insatsermåste göras och det måste finnas ett mer varierat utbud av bostäder.

I all planering av vårt bostadsbygande utgår vi från två perspektiv: integreringsperspektivet och miljöaspekterna. Att skapa bostadsområden för olika kategorier av bostadsbehov är viktig för att motverka segregation och minska de klyftorsom finns idag. I den mån möjligheten finns måste även det befintligabostadsutbudet ändras i linje med ökad integrering som mål.

För att uppnå det vill vi även integrera socialförvaltningen i nybyggnationen. De behöver vara med för att öka inkluderingen och möjliggöra möten mellan människor på ett naturligt sätt där det är möjligt.

Samtidigt behöver bostadsbyggandet för de äldre dimensioneras efterdet behov som finns i livets olikaskeden. Bland annat behövs trygghetsboende i alla delar av kommunen.

Kollektivtrafiken måste utvecklasi takt med bostadsbyggandet så att buss och cykel blir ett bra alternativ till bilåkandet. Kvarteret Ärlan ska utvecklas till ett attraktivt kvarter i linje med den medborgardialog som har genomförts där. Vi ser framför oss bostäder men även kontor och service. Vi vill fortsätta arbetet med att göra projektet Västra staden till verklighet. Vi vill bygga i glas och trä med smarta lösningar där den senaste teknologin används för att möjliggöra ett boende i takt med framtiden.

Vi vill skapa lättillgängliga mötesplatser med gröna inslag. En tankeär att erbjuda de boende i flerfamiljsbostäder en egen odlingslott på lämpligt ställe.

PRIORITERINGAR:

1. Med medborgardialoger och medborgarbudget utveckla tätorter och landsbygd.

2. Tillsammans med näringsliv och forskning skapa det boende våra invånare har behov av.

3. Vid genomförandet av Västra Staden skapa ett framtidsinriktat boendemedetthållbartperspektiv och med framtidsinriktade tekniklösningar.

4. Öka trähusbyggandet.

5. Genomföra det bostadspolitiska programmet som bland annat innebär 300 nya bostäder under planperioden.

6. Återvinningsaspekten ska alltid finnas med i planerings-
arbete av om- och nybyggnation.

facebook Twitter Email