Budget 2018…

...samt ram för 2019 och 2020 Vår politiska majoritet i Nässjö kommun har lämnat ett förslag till budget. Områden som prioriteras är barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens verksamheter.

Där föreslås ett tillskott på 70 miljoner kronor. 43, 6 miljoner kronor till BU och 27,7 miljoner till SOC.  Elevökningen inom skolan och ökade kostnader för LSS-beslut tillsammans med lagkrav på ökad bemanning i socialförvaltningens verksamheter är de främsta orsakerna.

Fokus på att minska arbetslösheten innebär att jobbstrategin är ett fortsatt prioriterat område.

Investeringsbudgeten för 2018-2020 uppgår till cirka 440 miljoner kronor. Större delen av investeringarna behövs för om- och nybyggnation av skolor och förskolor. För att kunna möta framtida investeringsbehov är det viktigt att öka kommunens självförsörjningsgrad. Det innebär att nämndernas budgetar reduceras med motsvarande 1,2 eller 1,4 procent.

Slutligt beslut om budgeten tas på Kommunfullmäktige den 30 november.

Ytterligare information om budgetförslaget finns på Nässjö kommuns hemsida.

 

Mats Andersson

facebook Twitter Email