Långsiktiga satsningar på det civila försvaret

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen långsiktiga satsningar för att stärka och intensifiera återuppbyggnaden av det civila försvaret. Det är den största satsningen på civilt försvar i modern tid.

apotek

Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har över tid försämrats, och Sverige står i dag inför en mångfacetterad hotbild. Förmågan inom totalförsvaret behöver stärkas.

Satsningen på det civila försvaret är otroligt viktigt för Sveriges förmåga att klara såväl krig som kris. Det militära försvaret uppger att deras uthållighet är helt beroende av ett fungerande civilt försvar.

Allt från motståndskraft till livsmedel behöver förstärkas

Motståndskraften behöver stärkas, särskilt inom hälso- och sjukvård, livsmedel och dricksvattenförsörjning, transporter, ordning och säkerhet, finansiell beredskap, energiförsörjning samt elektroniska kommunikationer och post. Även investeringar för att stärka arbetet med säkerhetsskydd och cybersäkerhet ingår i satsningen.

Beslut för framtiden

Samhället ska vara starkt nog att finnas där för oss när vi behöver det, både i tider av krig, kris och i normalläge. De beslut vi nu fattar är också viktiga steg i arbetet för att vårt samhälle ska stå bättre förberedda inför hotet om ett väpnat angrepp och för att möta nya krissituationer i framtiden.

Redan påbörjat arbete intensifieras

År 2018 tillförde regeringen drygt 400 miljoner kronor för utvecklingen av ett modernt civilt försvar. Nu behöver det påbörjade arbetet intensifieras.

En omfattande satsning på civilt försvar görs därför och området tillförs 1 miljard kronor redan 2021. Tillsammans med de medel som tillfördes 2018 innebär regeringens förslag att civilt försvar sammanlagt förstärks med 4,2 miljarder kronor 2025. Det ligger i nivå med Försvarsberedningens bedömning och det råder bred politisk enighet om vikten av denna satsning.

Detaljerna kommer att presenteras i den försvarspolitiska propositionen.

Med denna satsning vi nu gör kommer utvecklingen av det civila försvaret och Sveriges förmåga att hantera höjd beredskap och krig att kunna ta viktiga steg framåt. Samtidigt blir vårt land också bättre rustat för att hantera fredstida kriser. Det är genom dessa typer av satsningar som vi bygger ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

facebook Twitter Email