Miljardsatsning på grön återhämtning

Hela Sverige har kraftsamlat för att klara av det nya coronaviruset och minska smittspridningen. Det är nu avgörande med en grön omställning som utgångspunkt för återhämtningen efter krisen. Investeringar i industrins klimatomställning, hållbara transporter och biologisk mångfald ska bidra till att vi tar oss ur krisen. Investeringar i klimatneutrala och giftfria cirkulära lösningar i hela landet minskar koldioxidutsläpp, lägger grunden för nya jobb och stärker vår konkurrenskraft.

natur

Den globala uppvärmningen fortsätter utan hänsyn till coronakrisen. Klimatförändringarna förblir vår generations ödesfråga. Därför föreslår regeringen 9,7 miljarder kronor i satsningar på grön återhämtning i budgetpropositionen för 2021.

Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Industrins gröna omställning i höstbudgeten

Regeringen föreslår industrisatsningar för 940 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2021. Dessutom föreslås statliga kreditgarantier för hållbara investeringar. Det här är satsningar för att minska utsläppen och skapa nya jobb.

Läs mer här

Höstbudgetsatsningar för Sveriges natur

Regeringen föreslår satsningar för totalt 2,2 miljarder kronor nästa år på vår svenska natur. Satsningen ska bland annat bidra till att hejda artutrotningen. Det handlar om förvaltning av 5000 nationalparker, skydd av värdefull natur, återskapande av våtmarker, fler jobb inom skogsskötsel, åtgärder mot invasiva arter, moderna miljövillkor för vattenkraften, hållbart fiske, minskade läkemedelsutsläpp och sanering av miljögifter.

Läs mer här!

Budgetåtgärder för att minska utsläppen från transporter

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen satsningar för 5,4 miljarder kronor för att minska transportsektorns klimatpåverkan. Bland annat höjd Bonus Malus, successivt ökade nivåer i reduktionsplikten för bränsle, extra stöd till kollektivtrafiken och bättre järnvägar och ökad möjlighet att arbeta på fjärrtåg, produktion av förnybara bränslen, miljökompensationer för godstransport på järnväg, cykelsatsningar och upprustning av Göta kanal.

Läs mer här!

Regeringen tillför medel till stöd för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus

Regeringen föreslår 900 miljoner kronor till åtgärder för energieffektivisering i flerbostadshus. Syftet är att öka takten på energieffektiviseringen och samtidigt förbättra förutsättningarna för att genomföra nödvändiga renoveringar.

Läs mer här!

Insatser för lokal grön omställning i höstbudgeten för 2021

Regeringen föreslår satsningar för att stödja det lokala och regionala arbetet för grön omställning. Satsningarna omfattar 224 miljoner kronor för 2021 och innebär bland annat minskad risk för ras och skred.

Läs mer här!

Förbättrade klimatberäkningar och internationellt klimatarbete i höstbudgeten

Regeringen föreslår satsningar för att stödja det nationella och internationella miljö- och klimatarbetet i budgetpropositionen för 2021.

Läs mer här!

facebook Twitter Email