Nu stärker vi cancervården

Även cancervården har påverkats under hanteringen av covid-19. Flera verksamheter rapporterar minskat antal nydiagnostiserad cancer och färre patienter som söker för symtom som kan bero på cancer.

Sjukvård - En trygg vård i hela landet

Regeringen ser därför behov av att ytterligare stärka cancervården inklusive insatser för tidig upptäckt så som screening. Regeringen föreslår också i budgetpropositionen en satsning på 4 miljarder kronor 2021 respektive 2022 för att stärka regionernas arbete med att hantera den uppskjutna vården p.g.a. covid-19 och den covid-19-relaterade vården, medel som även förväntas komma cancervården till del.

Tillgänglighet och kvalitet ska öka

Tillgängligheten och kvaliteten ska öka och de regionala skillnaderna i cancervården minska. Cancervården ska vara jämlik och hålla hög kvalitet över hela landet. Områden som särskilt ska prioriteras under 2021 är tidig upptäckt av cancer, t.ex. screening av livmoderhals- och tjock- och ändtarmscancer, barncancer och rehabilitering. Vidare ska verksamheterna vid regionala cancercentrum och den statliga uppföljningen av cancervårdens prioriteras.

Arbetet vid landets regionala cancercentrum liksom ökad statlig uppföljning och analys av cancervårdens ska också prioriteras.

Regeringen föreslår att cancersatsningen ökas med 100 miljoner kronor 2021 och beräknar motsvarande belopp även för åren 2022–2023. Totalt kommer därmed cancersatsningen att uppgå till 600 miljoner kronor per år 2021–2023.

Regeringen föreslår också i budgetpropositionen en satsning på 4 miljarder kronor 2021 respektive 2022 för att stärka regionernas arbete med att hantera den uppskjutna vården p.g.a. covid-19 och den covid-19-relaterade vården, medel som även förväntas komma cancervården till del.

facebook Twitter Email