Samverkan för Nässjö fortsätter att stabilisera kommunens ekonomi

Företrädarna för Samverkan för Nässjö kommun (S, C och KD) presenterade tisdagen den 12 oktober sitt förslag till verksamhetsplan och budget för åren 2022-2024. Förslaget präglas av en fortsatt stabilisering av Nässjö kommuns ekonomi. Skattesatsen föreslås vara oförändrad. Investeringsbehovet är fortsatt stort men kommer, tack vare en stigande resultatnivå, att kunna finansieras utan nya lån. Det ekonomiska resultatet kommer succesivt att öka under perioden 2022-2024, från 65,2 miljoner 2022 till 95,5 miljoner 2024. Nässjö kommuns nyligen antagna fokusmål utgör en viktig del för verksamhetsplanen och budgeten. Att utveckla den sociala och ekonomiska hållbarheten prioriteras högt i budgetförslaget.

– Den övergripande ambitionen i förslaget är en långsiktigt ekonomiskt och socialt hållbar verksamhet. En tydlig målsättning är därför att nå en resultatnivå som kan finansiera det stora investeringsbehov som finns och dessutom stabilisera kommunens ekonomi. Förslaget innebär därför ett ökat resultat under de kommande åren. Den ekonomiska stabiliseringen har påbörjats och kommit en bra bit på väg, men vi ännu inte i mål. En stabil kommunal ekonomi är inget självändamål, men den lägger grunden för fortsatt utveckling av en i dag väl fungerade kommunal verksamhet säger Anna-Carin Magnusson (S).

Nässjö kommuns löpande verksamhet beräknas kosta 2 176 miljoner kronor 2022. I summan ingår extra tillskott till bland annat barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen. Dessutom görs ett extra tillskott för att stimulera arbetet med att nå målsättningen om att erbjuda heltidstjänster och en sammanhållen arbetstid för anställda inom socialnämndens verksamheter.  

– Tillskotten ligger i linje med de för vår kommun så viktiga fokusmålen, det vill säga att alla vuxna som bor i Nässjö kommun ska ha en sysselsättning som gör att de kan försörja sig samt att alla barn och ungdomar i Nässjö kommun har förutsättningar för en god uppväxt. Det är med hjälp av dessa mål vi bygger en socialt hållbar kommun säger Laila Norss (KD).

Under perioden 2022-2024 räknar Nässjö kommun med att investera för drygt 500 miljoner kronor. Exempel på större investeringar är:

  • Fortsatt renovering och ombyggnad av Norråsaskolan
  • Till- och ombyggnation av Nyhemsskolan
  • Ombyggnation av Handskerydsskolan
  • Ombyggnation av Bodafors förskola
  • Ombyggnad av lokal för vuxenutbildning i kv. Ärlan
  • Nya gruppbostäder för funktionshindrade
  • Fortsatt byggnation av Södra vägen, etapp 2

–  Att Nässjö kommun är en kommun som har vuxit de senaste åren speglas tydligt i vår investeringsbudget. Ett ökat invånarantal påverkar inte minst behovet av lokaler inom förskole- och skolverksamheten och behovet av ny infrastruktur. Tyvärr har en allt för stor del av investeringarna finansierats med nya lån tidigare. Nu ändrar vi på den bilden eftersom vi räknar med att kunna finansiera samtliga investeringar 2022-2024 med egna pengar.
Den av många kommuninvånare efterlängtade nya simhallen föreslås byggas inom Nässjö kommuns bolagskoncern. Uppdraget som byggare och ägare läggs i bolaget Pigalle i Nässjö AB. Bolaget kommer i sin tur att hyra ut hallen till Nässjö kommun som får verksamhetsansvaret. Planeringen för detta har börjat och byggnationen räknar vi ska pågå under 2024-2026 säger Anders Karlsson (C). 

Kontakt:

Anna-Carin Magnusson (S), kommunalråd
Tel: 0380-51 80 61, e-post anna-carin.magnusson@nassjo.se

facebook Twitter Email