Satsningar på forskning för att återstarta ekonomin

Sverige är en ledande forskningsnation med en lång tradition av investeringar i forskning och utveckling som skapar välfärd, jobb och tillväxt. För att försvara Sveriges position krävs fortsatta satsningar och stärkt kvalitet inom svensk forskning.

Forskning

Sverige är idag ett framgångsrikt forsknings- och innovationsland. Vi har många starka forskningsmiljöer inom olika områden (t.ex. medicin, kemi, agronomi, ingenjörsvetenskap). Den positionen ska försvaras.

Forskning och innovation skapar välfärd, tillväxt och jobb. Det krävs för att återstarta ekonomin och bygga kompetens, konkurrenskraft och välfärd. Pandemin har även med all tydlighet visat på vikten av forskning och kunskap för att möta kriser och samhällsutmaningar.

Det regeringen vill uppnå med satsningarna i propositionen är att fortsätta investera i forskning och innovation som kan hjälpa oss att möta samhällets utmaningar och bidra till näringslivets konkurrenskraft. Samtidigt vill vi värna den helt fria forskningen eftersom den bidrar till en långsiktig kunskapsförsörjning inom en bredd av områden och den kan möta utmaningar som idag inte är kända.

För att försvara Sveriges position krävs fortsatta satsningar och stärkt kvalitet inom svensk forskning. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen fortsatta investeringar på 2,76 miljarder kronor för forskning bland annat genom satsningar på forskningsinfrastruktur och en tidig ökning av universitets och högskolors basanslag. Den totala satsningen som regeringen föreslår för forskning och innovation för 2021 är 3,4 miljarder kronor, och den beräknade nivåhöjningen fram till 2024 är 3,75 miljarder kronor

I höst kommer regeringen att presentera den forsknings- och innovationspolitiska propositionen med fortsatta investeringar i forskning och innovation för att möta samhällets utmaningar med stora investeringar tidigt i perioden för propositionen. Resurser till satsningar i den kommande propositionen föreslås nu i budgetpropositionen och här presenteras några av förslagen.

Förstärkning av medel till Vetenskapsrådet, samt riktade satsningar och övrig grundforskning

Regeringen föreslår en sammanlagd forskningssatsning. Dessa satsningar görs för att fortsätta investera i forskning och innovation som kan hjälpa oss att möta samhällets utmaningar och bidra till att stärka näringslivets konkurrenskraft. Regeringen föreslår forskningssatsningar till forskningsfinansiärerna Forte, Formas och Rymdstyrelsen. Insatserna består av riktade satsningar för att möta stora samhällsutmaningar som klimat och miljö, hälsa och välfärd samt övrig grundforskning.

Satsning på forskningsinfrastruktur

Tillgång till forskningsinfrastruktur, såsom databaser, forskningsbibliotek, biobanker och storskaliga anläggningar som ESS, Max IV och SciLifeLab, är avgörande för att Sverige ska kunna fortsätta vara i forskningsfronten och bidra med forskning och innovationer.

Ökade basanslag till universitet och högskolor

Universitet och högskolor har en central roll för forskning och innovation och regeringen föreslår en förstärkning av basanslagen. I spåren av pandemin sker en minskning av privat extern finansiering till forskningsprojekt och forskningsmiljöer. För att upprätthålla svensk forskningskapacitet och för att landets universitet och högskolor ska kunna ta tillvara kompetens föreslås en särskild förstärkning av basanslagen redan 2021.

Satsning på exellenscentra

Den nya satsningen på excellenscentra främjar starka och strategiska forsknings- och utbildningsmiljöer. Regeringen vill ge långsiktigt stöd till spjutspetsforskning genom bättre möjligheter att möjliggöra rekryteringar av världsledande forskare som ges bästa tänkbara förutsättningar.

Forskarskola för folkhögskollärare

För att säkra folkhögskolans vetenskapliga grund föreslås Linköpings universitet tilldelas 2 miljoner kronor per år i fyra år för att anordna en forskarskola för yrkesverksamma folkhögskollärare. Genom forskarskolan får folkhögskollärare möjlighet att gå en forskarutbildning till licentiatnivå. Detta är ett förslag ur den kommande forsknings- och innovationspropositionen som kommer presenteras senare i höst.

Förstärkning av finansmarknadsforskning

En central del som har stor betydelse för samhällsekonomin är det finansiella systemet. För att öka kunskapen om hur finansmarknaden fungerar satsar nu regeringen på finansmarknadsforskning som syftar till att förbättra förståelsen för de nya utmaningar som väntar i ekonomin framöver och möjligheterna att utveckla mer effektiva och träffsäkra verktyg för att hantera dessa.

Läs mer om fördelning av pengar och mer exakta insatser på regeringens hemsida här.

facebook Twitter Email