Social rättvisa

Regeringen har presenterat budgetsatsningar för att öka den sociala rättvisan i samhället: en återhämtningsbonus för personal inom hälso- och sjukvården och omsorgen, en satsning på sociala insatser i socioekonomiskt utsatta områden, höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar som inte lever ihop samt utökade medel för bostadsbidrag.

Sjukvård

Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Återhämtningsbonus i vård och äldreomsorgen

Arbetssituationen för de anställda inom hälso- och sjukvården och omsorgen behöver bli bättre. Stora yrkesgrupper inom vård och omsorg är i behov av arbetsmiljöförbättringar. Inom äldreomsorgen finns exempelvis problem med höga sjukskrivningstal, och det är angeläget att på både nationell och lokal nivå verka för en god arbetsmiljö och sänkta sjukskrivningstal.

Regeringen vill främja ett hållbart arbetsliv och satsar därför totalt 300 miljoner kronor för 2021, varav 105 miljoner kronor avsätts för vård och 195 miljoner kronor för omsorg.

Medlen ska användas till exempelvis förbättrad arbetsmiljö, nya arbetssätt eller genom att utveckla arbetstidsmodeller som t.ex. poängsystem, tidbanker och 3-3-scheman vilket också kan innebära arbetstidsförkortning.

För 2022 och framåt beräknas totalt en miljard kronor avsättas till satsningen och 350 miljoner kronor avsätts till hälso- och sjukvård och 650 miljoner till omsorg.

Sociala insatser i socioekonomiskt utsatta områden

Ingen enskild insats eller aktör kan ensam vända utvecklingen med ökande socioekonomisk segregation eller minska de negativa effekterna av segregationen. Genom ytterligare medel till statsbidrag skapas förbättrade förutsättningar för verksamhet på lokal nivå. Det kan handla om samverkan och sektorsövergripande arbete, som t.ex. inom det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan skola, socialtjänst och polis. Satsningen medför att det skapas förutsättningar för mer effektiva lösningar jämfört med enskilda sektorsvisa insatser.

Arbetet mot segregation förstärks genom ökade medel för sociala insatser i områden med socioekonomiska utmaningar.

Satsningen omfattar 250 miljoner kronor 2021 samt 250 miljoner per år 2022 – 2023.

Föreslagna resurser förväntas bidra till att förstärka arbetet mot segregation. Satsningen skapar förbättrade förutsättningar för bl.a. sociala insatser i områden med socioekonomiska utmaningar. Det kan handla om insatser som kompletterar och förstärker sådan verksamhet som kommunerna redan bedriver exempelvis inom ramen för det brottsförebyggande arbetet, inom skola och socialtjänst. (t.ex. ökad tillgänglighet i verksamheterna, fältassistenter) liksom olika former av samverkan mellan skola, socialtjänst och polis (t.ex. sociala insatsgrupper).

Höjt underhållsstöd

Under 2019 beräknas 17 procent av barnhushållen ha en relativ låg ekonomisk standard. Ensamstående med barn har högre risk för låg ekonomisk standard än sammanboende föräldrar. Det gäller särskilt ensamstående kvinnor. Att förbättra situationen för familjer med låg ekonomisk standard är en för regeringen prioriterad uppgift.

Ett träffsäkert sätt att förstärka ekonomin för ensamstående föräldrar och ge deras barn bättre uppväxtvillkor är att förstärka underhållsstödet.

Dagens underhållsstöd täcker inte fullt ut hälften av normalkostnaden för barnet efter det att hänsyn har tagits till barnbidrag och studiebidrag. Detta gäller särskilt de äldre barnen inom underhållsstödssystemet.

Regeringen föreslår därför att underhållsstödet ska höjas med 150 kronor per barn och månad för barn som är 15 år eller äldre och med 100 kronor per barn och månad för barn som är yngre än 15 år.

Höjningen av underhållsstödet bör ske så snart det är praktiskt möjligt. Enligt regeringens bedömning innebär detta att lagändringen kan träda i kraft den 1 juni 2021 och tillämpas för första gången på underhållsstöd som avser juli 2021.

Då många barn med låg ekonomisk standard lever i hushåll som är mottagare av underhållsstöd är det dessutom fördelningspolitiskt träffsäkert att höja underhållsstödet.

Utökade medel för bostadsbidrag

Fler hushåll har rätt till bostadsbidrag till följd av minskade inkomster exempelvis på grund av arbetslöshet. Det har medfört att utgifterna för bostadsbidrag är högre under det första halvåret 2020 än vad som tidigare beräknats.

Därför riskerar många barnhushåll en försämrad ekonomisk situation. Av de 137 500 barnhushåll som tog emot bostadsbidrag i december 2019 var 57 procent hushåll bestående av en en­samstående kvinna med barn, tio procent hushåll med en ensamstående man med barn och 33 procent sammanboendehushåll med barn.

Familjepolitiska stöd som bostadsbidraget fungerar som stabiliserande faktor och fler kan bli berättigade till ersättning om de har låga inkomster.

Utgifterna för bostadsbidraget under 2020 har varit högre än beräknat och regeringen föreslår därför att anslaget tillförs 531 miljoner kronor.

Barnhushåll med bostadsbidrag har låga inkomster, och den satsning på ett tillfälligt tilläggsbidrag som betalas ut från juli till december 2020 är därför en träffsäker satsning som kan bidra till möjligheten att betala bostadskost­naderna och därmed även minska risken för att inte kunna behålla boendet.

facebook Twitter Email