Vi står upp för en ansvarsfull migrationspolitik

Migrationskommittén hade den 7 augusti sitt sista möte inför det att man lämnar över sitt slutbetänkande till regeringen. Vi socialdemokrater står bakom betänkandet i sin helhet och bedömer att det finns stöd för förslagen i riksdagen.

Kommitténs arbete

Under flyktingkrisen 2015 tog Sverige emot 12 procent av alla asylsökande som kom till EU, trots att Sverige bara utgör drygt 2 procent av EU:s befolkning. Det blev en absolut nödvändighet att snabbt strama upp lagstiftningen. På hösten 2015 införde den socialdemokratiskt ledda regeringen gränskontroller, i början av 2016 ID-kontroller, och på sommaren 2016 trädde en tillfällig betydligt restriktivare lagstiftning i kraft.

I början av sommaren 2019 tillsatte regeringen sedan en parlamentariskt sammansatt kommitté för att ta ställning till utformningen av den framtida migrationspolitiken i syfte att få på plats en ordning som är långsiktigt hållbar efter det att tillfälliga lagen löper ut i juli nästa år.

Huvudförslaget i betänkandet är att dagens ordning med tillfälliga uppehållstillstånd behålls. Efter att man har varit i Sverige i tre år och fortfarande har skyddsbehov ska man kunna ansöka om permanent uppehållstillstånd. Men för att det ska beviljas så krävs det att man har grundläggande kunskaper i svenska och i hur det svenska samhället fungerar, att man kan försörja sig och att man inte har begått något brott. Sådana krav finns i många andra EU-länder

– Lärdomen av flyktingkrisen 2015 är att Sverige inte kan ha en lagstiftning som i allt för hör utsträckning avviker från andra EU-länder. Betänkandet utgör en bra grund för en ansvarsfull migrationspolitik, som också värnar asylrätten och erbjuder skydd åt människor som flyr krig och förtryck. För oss socialdemokrater är det helt uteslutet att återgå till den gamla lagstiftningen, säger Rikard Larsson, vice ordförande i socialförsäkringsutskottet och ledamot i migrationskommittén

Vikten av integration

Vi socialdemokrater står fast vid det vi gick till val på – en långsiktigt hållbar migrationspolitik, där Sverige tar sitt ansvar i EU och där mottagandet ligger på nivåer som gör att vi klarar av integrationen och underlättar etablering.

– Det är viktigt för integrationen att man anstränger sig för att etablera sig i samhället. Det starka samhället bygger på en balans mellan rättigheter och skyldigheter. Man har rätt att söka asyl och man har rätt att få skydd för förföljelse. Men man har också en skyldighet att snabbt lära sig svenska, göra sig anställningsbar och etablera sig i det nya landet, säger Rikard Larsson.

facebook Twitter Email