Valprogram 2022 för Socialdemokraterna i Nässjö Kommun

Nässjö – En kommun att leva i

I september 2022 är det val och företrädare till riksdag, region- och kommunfullmäktige för fyra år framåt ska då utses. Då avgörs vilken politisk riktning vi ska ha i Sverige och vår kommun. Vi Socialdemokrater vill stärka den svenska modellen och utveckla välfärdssamhället. Vi ska:

 • vända på varenda sten för att bryta segregationen och knäcka gängen,
 • ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan, sjukvården och äldreomsorgen,
 • leda klimatomställningen genom att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle och skapa framtidens jobb.

Vi lovar inte guld och gröna skogar men vi vet hur vi vill ha det i framtidens Sverige och Nässjö kommun. Vi vet vilka värderingar som vi vill ska vägleda oss som kommun in i framtiden.

Vi Socialdemokrater i Nässjö kommun vill att framtidens Nässjö kommun ska vara en plats där det sjuder av liv präglat av gemenskap, delaktighet och trygghet. Nässjö kommun ska vara en plats där människor vill leva och ha möjligheten att förverkliga sina livsdrömmar. Framtidens Nässjö kommun ska visa vad socialdemokratins värdegrund i handling innebär. Vi vill att det ska synas i praktiken att vi står för frihet, rättvisa, jämlikhet och solidaritet. Detta vill vi skapa i dialog med de som bor och verkar i vår kommun, oavsett om man bor i en tätort eller på landsbygden. 

Det är genom att se de möjligheter som finns och att ha framtidstro som vi utvecklar vår kommun. Vi Socialdemokrater vill bygga framtidens Nässjö kommun tillsammans med alla som bor och verkar här och ledorden ska vara delaktighet, inkludering och utveckling. Vi vill att Nässjö kommun skall vara en mötesplats för människor där vi tar tillvara de värden som uppstår när människor möts. Det har visat sig att när tolerans och mångfald finns i praktiken, och är mer än vackra ord, så uppstår kreativitet och utveckling. Vi vill skapa ett Nässjö som utvecklas i takt med tiden.

Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter på alla livets områden. Män och kvinnor är och ska behandlas som jämlikar. Vi Socialdemokrater i Nässjö kommun vill att jämlikheten och jämställdheten ska öka och att vi som kommun ska vara ett föredöme. Kvinnor och män ska ha lika rätt och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. Det offentliga rummet ska värnas mot hat och hot. Diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder ska motarbetas. Varje människa är unik, men människovärdet är lika. Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. Ingen människa har rätt att döma eller trampa på en annan för vem hen är.

Att skapa ”världens rum för människor och möten” står det i Vision Nässjö 2030 och det vill vi Socialdemokrater i Nässjö kommun leva upp till. Att skapa mötesplatser för våra invånare blir en angelägen uppgift under mandatperioden. Allt det vi gör och initierar ska vara ett led i detta. Ibland kan det ske i små steg och ibland i lite större, i dialog med de som bor och jobbar här. Medborgarbudget och medborgardialog är exempel på detta, vilket vi vill fortsätta att utveckla. Vi vill till exempel utveckla arbetet med medborgarbudgetar till att omfatta, förutom våra kransorter, även stadsdelar inom tätorten.

Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samarbetar för att utveckla vår samhällsmodell – den svenska modellen. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Där initiativkraft och anständighet går hand i hand. Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, tar ansvar och känner sig trygga.

Alla vi som bor och lever här i Nässjö kommun ska tillsammans skapa den kommun vi vill bo och leva i. Tillsammans kan vi möta de utmaningar och möjligheter som ligger framför oss. Vi Socialdemokrater i Nässjö kommun vill ha det hållbara samhället ur alla dess perspektiv och ge vårt bidrag till det globala sammanhang som vi är en del av. 

Vi socialdemokrater menar att de välfärdstjänster som kommunen erbjuder ska vara i kommunal regi. Alla skattemedel ska gå till verksamheterna i vår kommun och vi vill också ha demokratisk insyn i det vi erbjuder kommuninvånarna.

Vi socialdemokrater anser att alla ska få del av välfärden och alla ska bidra till den efter kraft och förmåga. Vi är övertygade att det ger bäst förutsättningar för alla att växa och förverkliga sina livsdrömmar i vårt Nässjö.

Under mandatperioden har kommunfullmäktige tagit fram två fokusmål. De målen kommer Socialdemokraterna i Nässjö kommun fortsätta att sätta stort fokus på. De fokusmålen är: 

 
 • Alla vuxna som bor i Nässjö kommun ska ha en sysselsättning som gör att de kan försörja sig.
 • Alla barn och ungdomar i Nässjö kommun har förutsättningar för en god uppväxt.

 

Sex nyckelområden

Vi Socialdemokrater i Nässjö kommun fokuserar i vårt valprogram på sex områden som vi upplever som nyckelområden för framtiden. De områdena är:

 • Arbetsliv/näringsliv
 • Lära för livet
 • Ett liv i trygghet 
 • Ett självständigt liv
 • Livets guldkant
 • Ett hållbart liv 

De sex områdena går naturligtvis in i varandra då livet inte är uppdelat i områden utan förändras i takt med att våra liv och förutsättningar ändras. Men vi tror att en fokusering på dessa nyckelområden är gynnsamt för utveckling av framtidens Nässjö kommun i fortsatt dialog i olika forum och vid olika mötesplatser. Vi Socialdemokrater vill tillsammans med kommuninvånarna och alla kommunanställda hämta kraft att möta och utveckla de möjligheter och utmaningar som finns i framtiden.

   

Våra prioriteringar:

 • Ha framtidstro och hopp i framtidens Sverige och Nässjö kommun och skapa gemenskap, delaktighet och trygghet
 • Skapa mötesplatser för dialog och medborgarinflytande
 • Vidareutveckla medborgarbudget och medborgardialog
 • Tillsammans skapa en jämställd och attraktiv kommun att leva och bo i
 • Ha välfärdstjänster i kommunal regi för största möjliga inflytande och insyn
 • Att alla bidrar efter förmåga
 • Ha fokusmålen i sikte i allt vad vi gör – sysselsättning och ungas uppväxtvillkor

 

Arbetsliv/näringsliv

Alla som kan arbeta och bidra till samhället ska göra det. Vi socialdemokrater anser att alla som arbetar i Sverige ska ha lika villkor och rättigheter i arbetslivet.

Den svenska modellen skapar ordning och reda på arbetsmarknaden eftersom staten, fackförbunden och arbetsgivarna samverkar. Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samarbetar för att utveckla vår samhällsmodell, där anställningstryggheten stärks med kollektivavtal. Ingen ska behöva rea ut sin arbetskraft för att få ett jobb.

Vid all upphandling i kommunens verksamheter ska kraven vara att kollektivavtalsliknande villkor och beaktande av miljöaspekter ska gälla i de företag som anlitas. Lagen om offentlig upphandling ska följas med beaktande av de krav som är förknippade med ett hållbart perspektiv socialt, ekologiskt och arbetsrättsligt. 

Vi Socialdemokrater vill se till att Nässjö kommun fortsatt är en attraktiv arbetsgivare där viljan att arbeta hos oss är hög och arbetsvillkoren är sådana att vi behåller den personal vi har och har lätt för att rekrytera nya medarbetare. Vi vill att jämställdhet ska råda i de kommunala verksamheterna, att det inte ska vara skillnad på mansdominerad och kvinnodominerad verksamhet. Rätten till ett tryggt arbete som det går försörja sig på, det är grunden för vårt starka samhälle. Heltid ska vara norm i de kommunala verksamheterna. En målsättning bland andra är att de som så önskar ska kunna arbeta heltid och ha sammanhållen arbetstid. Här är det pågående projektet Heltidsresan, som sker i samarbete mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna, ett viktigt verktyg. 

Vi Socialdemokrater i Nässjö kommun har sett att det skapar framgång när vi samarbetar inom kommunen, med Arbetsförmedlingen och näringslivet. Vi vill fortsätta att utveckla det samarbetet. Vi ska jobba aktivt för att minska arbetslösheten, ge stöd så att människor blir anställningsbara samt att kunna möta kompetensbehovet på arbetsmarknaden. 

Vi Socialdemokrater vill fortsätta att stödja utvecklingen av det goda arbetet som bedrivs inom tåg- och järnvägssektorn. De nätverk av företag och utbildningar som idag finns i kommunen ska understödjas. 

Genom att satsa på investeringar i bostäder, infrastruktur och klimat/miljöåtgärder vill vi Socialdemokrater möjliggöra en tillväxt som minskar arbetslösheten. Detta ska kompletteras med en aktiv näringslivspolitik genom det samarbete som sker i Nässjö Näringsliv AB.

 

Våra prioriteringar:

 • Ordning och reda på arbetsmarknaden
 • Utvecklat samarbete med arbetsförmedlingen och näringslivet
 • Vara en attraktiv arbetsgivare
 • Ha heltid som norm
 • Begränsa antalet delade turer

 

Lära för livet

I dagens samhälle är, i de flesta fall, utbildning en förutsättning för att få jobb. Många kommer också förmodligen att få byta jobb ett par gånger under sin yrkeskarriär med tanke på den snabba förändringstakt som råder där det ena tekniska framsteget avlöser det andra.  Det betyder också att vi behöver delta i flera utbildningsinsatser under ett yrkesliv och det livslånga lärandet blir än mer tydligt. En växelverkan mellan arbete och kompetensutvecklingsinsatser blir alltmer aktuellt. Det är därför som kvalitetsaspekterna i den grundläggande utbildningen i förskola, grundskola och gymnasium är en framgångsfaktor. Sveriges framtid byggs i skolan. Det är här som grunden för ett demokratiskt samhälle läggs. Det är i de verksamheterna vi ser till att barn/elever får de färdigheter och kunskaper som behövs för framtiden samtidigt som vi ska ha en verksamhet i våra förskolor och skolor som präglas av lust och nyfikenhet.

Den pedagogiska utvecklingen ska samtidigt som barn/elever når goda studieresultat gynna en inre motivation som kvalitetssäkrar den process som leder till de goda resultaten. Att göra saker för att man vill och inte för att man måste. Samarbete och gemensam kompetensutveckling inom all utbildningsverksamhet gynnar elever och personal.  

Vi Socialdemokrater i Nässjö kommun strävar alltid efter hög personaltäthet och att lärarna ska vara behöriga. Behoven ska ligga till grund när vi fördelar resurser och organiserar klasser/grupper. 

Enligt oss är läxhjälp för alla, i kombination med lovskola, viktiga inslag i verksamheten för att säkerställa att alla har möjlighet att utvecklas på bästa sätt.

Nässjö kommuns mångkulturella perspektiv berikar verksamheten och gynnar alla elever och just därför anser vi Socialdemokrater att inkludering och integration är viktiga aspekter i alla våra utbildningar.

Utbildning lönar sig, för den enskilde och för samhället. Utbildning ger frihet och fler valmöjligheter för dig. För samhället leder utbildning till bättre matchning och högre tillväxt. Den svenska modellen innebär att vi konkurrerar med kunskap och kompetens, inte med sänkta löner.

Vi Socialdemokrater i Nässjö kommun ser vuxenutbildningen som en viktig del i vårt utbildningsutbud, både som förberedelse och en underlättad ingång i arbetslivet. Alla utbildningsinsatser ska kunna leda till fortsatta studier eller ett arbete. Vuxenutbildningen är central för omställning, komplettering och för att uppfylla människors drömmar. Folkhögskolan har en viktig roll för att få människor att återfinna lusten att lära och därefter kunna gå vidare till jobb eller studier. Nässjö Lärcenter ger en viktig möjlighet, inte minst ur strategisk synpunkt, där vill vi fortsätta arbeta med utbildning, vägledning och integration. I Nässjö Lärcenters regi anordnas viktiga utbildningsinsatser som både leder till arbete för den enskilde och dessutom förser näringslivet i kommunen med kompetenta medarbetare. 

Nässjöakademin, Komvux, SFI och Lärvux är alla viktiga strategiområden som jobbskapande både för individerna och näringslivet i vår kommun. Detta skapar också en bas för det integreringsarbete som kontinuerligt bedrivs. Yrkes-SFI, där SFI-undervisning kombineras med praktik, har varit en framgångsfaktor. Vi Socialdemokrater i Nässjö kommun vill jobba vidare i samma anda.  

 

Våra prioriteringar:

 • Sveriges framtid byggs i skolan 
 • Skolans dubbla uppdrag prioriteras – Kunskaper och färdigheter –               värderingar och demokrati
 • Inkludering och integration ska vara viktiga aspekter i alla våra utbildningar
 • Behovsstyrd resursfördelning gäller 
 • Hög personaltäthet och rätt behörighet
 • Satsa på vuxenutbildningen
 • Praktik och språkträning 

 

Ett liv i trygghet

Trygghet är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Vi behöver samlas för att minska klyftorna, bryta segregationen och stärka sammanhållningen i hela landet och i vår kommun. För oss Socialdemokrater i Nässjö kommun är trygghetsaspekten central när vi bygger framtidens Nässjö kommun. Det förebyggande arbetet är det viktigaste.

I den oroliga tid vi lever i, med tanke på världsläget och diktaturers syn på demokrati och människovärde, är trygghets – och beredskapsperspektivet i vårt land extra viktiga. En orolig värld leder till nya behov och nya utmaningar för vår kommun. Vi Socialdemokrater vill jobba för en god beredskap och ökad trygghet för att kunna möte de nya behoven och utmaningarna.

Trygga människor vill och vågar mer. Där trygghet finns, finns också frihet. Trygghet kan vara en definition av Socialdemokratins FRIHET. Trygga människor tar till sig utbildning och vågar lära och göra nytt. Trygga människor vill jobba och vara med och bidra och ta ansvar. 

En viktig förutsättning för delaktighet och trygghet är att ha ett arbete att gå till och vi Socialdemokrater i Nässjö kommun vill, via olika stimulansåtgärder, öka förutsättningarna för detta. 

Bostadspolitik, hälso- och sjukvård samt olika trygghetsskapande åtgärder är områden som i hög grad påverkar livsbetingelserna för våra kommuninvånare och är därför viktiga områden för oss Socialdemokrater när det gäller att skapa trygghet.

Tillsammans bygger vi samhället starkt och den som jobbat ett långt arbetsliv ska känna sig trygg med att pensionen och välfärden går att lita på. 

Vi Socialdemokrater i Nässjö kommun vill stärka vår generella välfärdsmodell. Den offentligt finansierade välfärden ska hålla hög kvalitet och omfatta alla. Vi säger därför nej till LOV (Lagen om valfrihet). Skattemedel ska gå till välfärd, inte minst för att bevara en demokratisk insyn och påverkansmöjlighet.

I alla samhällen finns det behov av skyddsnät som fångar upp de behov som kan uppstå i olika livssituationer. Den svenska modellen bygger på att vi har fungerande system som hanterar de problem som kan uppstå i en människas liv. Måttet på en fungerande välfärdsstat är hur vi tar hand om varandra i livets olika skeenden.

Frågor om funktionsnedsättning rör många områden. Det handlar om jobb och skola, om samhällsbyggnation och sjukvård, om barndom och äldreomsorg. Men ytterst handlar det om mänskliga rättigheter. Vi socialdemokrater menar att alla har en självklar rätt att känna gemenskap och delaktighet med andra och att känna trygghet i vardagen. 

Att kunna vara delaktig i de beslut som fattas skapar trygghet och är en viktig del i inflytandet för kommunens invånare och för känslan av trivsel och meningsfullhet. Vi Socialdemokrater vill att de som bor och verkar här ska vara stolta över vår kommun. Av det skälet vill vi fortsätta att utveckla våra insatser inom det vi kallar medborgarbudget och medborgardialoger.

Att skapa möjligheter att ge alla en meningsfull fritid är en prioriterad fråga för oss Socialdemokrater i Nässjö kommun. Det ökar känslan av trygghet och gemenskap.

Vi Socialdemokrater i Nässjö kommun vill värna respekten för alla människors integritet och i alla avseenden se till att alla typer av kränkningar motarbetas och beivras. Ingen ska behöva känna sig otrygg i andra människors närhet.

Människors trygghet och säkerhet är avgörande för att samhället ska hålla ihop. Tryggheten behöver öka i bostadsområden, på sjukhus, tågstationer, på gator och torg. Brottsligheten och otryggheten det leder till utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället. Vi Socialdemokrater i Nässjö kommun vill fortsätta arbeta för ett välutvecklat samarbete och en bra dialog med civilsamhället och polisen.

  

Våra prioriteringar:

 • Förebyggande arbete för att skapa trygghet, för det ger frihet och jämlikhet
 • Ha delaktighet och inflytande som ledstjärnor i allt politiskt arbete
 • En offentligt finansierad välfärd – skattepengar ska gå till välfärden 
 • Fungerande offentliga skyddsnät när behov uppstår 
 • Att funktionsvariation ska beaktas i alla politikområden. Det är en mänsklig rättighet är att kunna delta på lika villkor i samhällslivet.
 • Motverka brottslighet – hotar i längden det demokratiska samhället
 • Samarbete och en bra dialog med polis och civilsamhälle

Ett självständigt liv

Vi socialdemokrater vill att äldre, funktionsvarierade och alla andra som är i behov av omvårdnad, i så hög utsträckning som möjligt ska kunna leva ett självständigt liv, där den enskilda människans behov och önskemål sätts i första rummet. Alla ska kunna vara delaktiga i samhället, byta ut isolering mot gemenskap, kunna träffa sina nära och kära, och erbjudas fritidsaktiviteter utanför det egna boendet i syfte att ha ett meningsfullt liv i gemenskap med andra människor. Det är viktigt att dessa tankar genomsyrar hela vår kommun, centralort såväl som kransort och landsbygd.  

I kraft av de ökande behoven för de allt fler äldre i befolkningen, och för andra människor som på ett eller annat sätt har det svårt, vill vi ytterligare öka bemanningen och höja kvalitén inom dessa områden. Att öka kompetensen och kunskapen är viktigt, likaså att förbättra arbetsmiljön. Vi Socialdemokrater i Nässjö kommun vill minimera antalet delade turer i så stor utsträckning det bara går. Det är av största vikt att dessa jobb inte förblir en kvinnofälla, utan att medarbetarna ska uppleva att arbetet är trevligt och stimulerande, vilket också ska leda till att brukarna upplever sin vardag som trygg och säker.

Många av dessa människor har varit med och byggt upp det svenska samhället och den svenska modellen och är därför värda att vi ger dem något tillbaka och ser till att det finns boendealternativ för alla. Vi behöver bygga lägenheter och gruppboenden utifrån det behov som finns. Skapandet av trygghetsboenden är viktigt i både tätort och kransorter liksom att ge möjligt till särskilda boenden och de bostadsanpassningar som behövs utifrån den funktionshindrades behov.

Då det gäller aktiviteter gör medarbetarna inom de kommunala verksamheterna ett jättejobb för att stimulera till gemenskap och livsglädje. Vi Socialdemokrater i Nässjö kommun tror att detta går att utveckla ytterligare genom att föreningslivet också kommer in och tar ett ansvar, vilket redan påbörjats med ett gott resultat. Det ligger i tiden att en idrotts-, musik- eller kulturförening inte bara riktar in sig mot sin traditionella målgrupp, utan också tar sig an ovanstående grupper. Kommunen kan också bistå föreningarna med att hitta ledare till de olika aktiviteterna.

Den svenska modellen har alltid byggt på gemenskap och tillhörighet, istället för individualism och vassa armbågar. Den tryggheten vill vi Socialdemokrater i Nässjö kommun att vi tillsammans värnar om. 

 

Våra prioriteringar

 • Öka kvaliteten inom äldreomsorg genom satsningar på kompetensutveckling och skapande av förbättrade arbetsvillkor för personalen.
 • Att brukare ska uppleva sin vardag som trygg och säker
 • Att alla som har behov av omvårdnad ska ges möjligheter att få ett så självständigt liv som möjligt utifrån sin förmåga
 • Etablera kontakter med idrotts- och kulturföreningar för att på sikt kunna finna samarbeten
 • I stället för individualism och vassa armbågar ha ett samhälle som bygger på gemenskap och tillhörighet 

Livets Guldkant

Att ha en meningsfull fritid, någonting trevligt och positivt att berika sitt liv med då man är ledig, är viktigt för alla människor. Nässjö kommun har många smultronställen både i centralorten och i övriga delar av kommunen och dessutom ett föreningsliv som är mycket brett och utvecklat. Detta borgar för att ge invånarna ett stort och brett utbud av olika aktiviteter som berikar människorna som bor och lever här. Kort sagt att sätta en guldkant på livet.  

Det arbete som bedrivs inom Kultur- och Fritidsförvaltningen är mycket viktigt ur många perspektiv och synvinklar. Att känna gemenskap med andra människor som man upplever aktiviteter tillsammans med ger en känsla av delaktighet i samhället. Att verka för att upprätthålla och utveckla aktiviteter inom musik, kultur, idrott och föreningsliv är livsviktigt för att vårt samhälle och vår kommun ska fungera.

Eftersom Socialdemokraterna är ett uttalat feministiskt parti, vill vi att det ska finnas möjligheter till fritidssysselsättningar oavsett kön och sexuell läggning. I allehanda undersökningar framkommer det att allt färre tjejer väljer att delta i föreningslivet, speciellt då det gäller idrott. Alla kommuninvånare ska inkluderas och känna glädje och trygghet i sitt liv i allmänhet och sin fritid i synnerhet.

För att helhetssituationen för den enskilda människan ska bli så bra som möjlig är fritidsaktiviteter oerhört viktiga som ett ”kitt”. Många kontakter och relationer människor emellan skapas och utvecklas i dessa miljöer och bidrar till kreativa och demokratiskt sinnade medborgare. Integration främjas i miljöer som har med kultur, fritid, musik och idrott att göra. Vi Socialdemokrater i Nässjö kommun vill att samarbetet mellan skola, Socialförvaltning och Kultur- och Fritidsförvaltning utökas och intensifieras. Vi vill också värna samarbetet med föreningarna i kommunen.

Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en utredning om fritidsgårdarnas uppdrag och drift. Med den som grund vill vi Socialdemokrater i Nässjö kommun verka för att möjligheten till en aktiv, rolig och hälsosam fritid utvecklas.

Lövhultsområdet har utvecklats enormt under de senaste åren, med skidskytteanläggning, stugby och hinderbanor som goda exempel. Detta område drar till sig besökare även från andra kommuner. Det är något vi Socialdemokrater i Nässjö kommun vill att vi drar fördelar av och fortsätter att utveckla. Att Lövhult är Sydsveriges bästa skidområde då det gäller längdåkning, är vida känt. Under pandemin, då möjligheterna till sammankomster inomhus, var näst intill obefintliga, vallfärdade folk ut till Lövhult. Denna våg vill vi spinna vidare på och få våra kommuninvånare, men också externa besökare, att inse hur bra området är.

Stadsparksområdet är också ett område som lockar till motion, rekreation och gemenskap. Att man kan lyssna på musik och uppleva teater utomhus, endast ett stenkast från centrum, är unikt. Lekparken och bangolfanläggningen besöks av väldigt många. Många av våra nya invånare besöker parken, säkert p.g.a. det centrala läget, men förmodligen också p.g.a. vatten och natur. Vi Socialdemokrater i Nässjö kommun vill arbeta för att bevara skönheten, men också utveckla området. Det behövs fler bord och papperskorgar, särskilt under varma sommarkvällar. Det kanske går att anlägga en hinderbana även här. Möjligheterna är många och det är av största vikt att bevara särarten men att också utveckla området till en plats som stärker gemenskapen och sammanhållningen mellan våra invånare och bidrar till att man knyter nya kontakter och förbättrar sin livskvalité.

Vi Socialdemokrater i Nässjö kommun vill fortsätta att utveckla arbetet med medborgardialoger och medborgarbudgetar. Det är viktigt för att belysa åsikter om vad som behövs i vår kommun. I våra kransorter är sammanhållningen mellan invånarna stark. Det finns många goda exempel på hur samhälls- och idrottsföreningar är stora aktörer då det gäller engagemang för att få orterna att utvecklas. Näridrottsplatser har byggts upp där dessa föreningar på ett eller annat sätt varit inblandade. Många ideella timmar har lagts ned för att åstadkomma resultat. Vi vill fortsätta att vara lyhörda och behjälpliga för att denna utveckling ska fortsätta. Det är av yttersta vikt att hela kommunen ska leva.

 

Våra prioriteringar:

 • Utveckla kommunens utbud av kultur-, idrotts- och föreningsliv i samarbete med civilsamhället 
 • Skapa en bra helhetssituation med många kontaktmöjligheter genom ett utvecklat samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltning, socialförvaltning och kultur och fritidsförvaltning
 • Fortsätta utveckla Stadsparksområdet, Skogsvallen och Lövhultsområdet
 • Utveckla och öka antalet mötesplatser i kommunen

 

Ett hållbart liv

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Vi Socialdemokrater i Nässjö kommun vill aktivt arbeta för att vi som kommun ska bidra till att de globala målen uppnås.

Vi Socialdemokrater lyfter miljöfrågorna. En del gör det enkelt för sig genom att framhålla att vad vi gör i vårt land och vår egen kommun, inte har någon större betydelse globalt, eftersom det finns andra länder som inte sköter sig så bra som oss i miljöfrågor. Det är förvisso sant att Sverige är ett miljöland i framkant, men vi måste hela tiden fortsätta och utveckla det vi påbörjat. I detta ingår att minska utsläppen av växthusgaser, skydda den biologiska mångfalden och skapa en giftfri miljö.

Att producera och använda plastförpackningar i den utsträckning vi gör idag är inte hållbart längre. All plast i hav, sjöar, vattendrag och i vår natur är ett allvarligt miljöhot. Vi måste hitta alternativ till all användning av plastprodukter. Att vi värnar vår natur bidrar till att våra barn och unga får bättre uppväxtvillkor och att det bli mer attraktivt för oss att vistas i den.

Vi Socialdemokrater vill att Nässjö kommun går före i miljöarbetet. Det vill vi bland annat göra genom att ha som målsättning att minska pappers- och plastförbrukningen. Vi ska ha ett väl utbyggt avfallssorteringssystem i våra förvaltningar och i de olika verksamheterna. Vi vill att tömningsscheman vid kommunens återvinningsstationer anpassas och överensstämmer med tidpunkterna då de utnyttjas mest. Vi vill också fortsätta att utveckla införandet av E-tjänster i all kommunal verksamhet. Vi vill också öka antalet LED-belysningar där det är möjligt för att möjliggöra att på sikt öka våra kommunala belysningar utan att den totala energiförbrukningen ökar.

Möjligheten till ett hållbart resande är viktigt för oss Socialdemokrater. Vi Socialdemokrater i Nässjö kommun vill därför utveckla gång- och cykelvägarna. Att kunna resa kollektivt till och från både tätort och landsbygd är också viktiga frågor för oss. Vi eftersträvar att installera fler laddstolpar till elbilar för de som måste använda bilen. Detta på strategiska platser i alla delar av vår kommun.

För oss Socialdemokrater är bostaden en social rättighet och bostadspolitiken en viktig del av välfärdspolitiken. Tillgången till bostäder är också en grundläggande förutsättning för jobb och tillväxt. Viljeinriktningen för oss Socialdemokrater i Nässjö kommun ligger i linje med kommunens bostadspolitiska program. 

Vi Socialdemokrater i Nässjö kommun anser att i all planering av vårt bostadsbyggande ska två hållbarhetsperspektiv alltid vara närvarande, det sociala och det miljömässiga. 

I Nässjö kommun byggs det mycket i dagsläget, en utveckling som med all säkerhet kommer att hålla i sig. Det gäller att vara noggranna och inte fuska med de miljökrav och de fastställda normer som föreligger. Vi Socialdemokrater i Nässjö kommun vill att miljökraven ska öka då det gäller nybyggnation. Solpaneler ska finnas med i så stor utsträckning som möjligt när det gäller om- och nybyggnationer i vår kommun. Både i vårt land och vår kommun måste vi agera föregångare i att utveckla den teknik och den miljöprofil som världen efterfrågar.

För oss Socialdemokrater i Nässjö kommun är det sociala perspektivet också oerhört viktigt. I all planering av nya bostadsområden ska vi eftersträva en social hållbarhet och vi ska åstadkomma möjligheter så att människor kan mötas i vardagen på ett naturligt sätt.

Vi Socialdemokrater i Nässjö kommun vill verka för att göra det lönsamt för våra företag, att i alla lägen jobba och handla på ett miljövänligt och klimatsmart sätt

Vi invånare i Nässjö kommun måste dra vårt strå till stacken, för att de som ska ta över efter oss ska ha en rimlig chans att ha en miljövänlig värld att leva i.

Våra prioriteringar:

 • Med medborgardialoger och medborgarbudget utveckla boendet i tätort såväl som landsbygd. 
 • Tillsammans med näringsliv och forskning skapa det boende våra invånare har behov av
 • Vid genomförandet av Västra Staden skapa ett framtidsinriktat boende med ett hållbart perspektiv vid planeringen miljömässigt och med de framtidsinriktade tekniklösningar som finns.
 • I allt bostadsbyggande ha ett hållbarhetsperspektiv
 • Underlätta för företagen i kommunen att agera miljövänligt och klimatsmart
 • Ha en utbyggnad av gång- och cykelvägsnätet
 • Skapa förutsättningar för våra barn och barnbarn att ärva en miljövänlig värld att leva i

Framtiden skapar vi tillsammans, gammal som ung, för allas bästa.

facebook Twitter Email