Vårt lokala valprogram del 2. UTBILDNING OCH ARBETE

Här presenterar vi vårt valmanifest del för del. Det består av fyra delar och varje del går in i de andra. Det finns inga skarpa gränser. I slutet av varje stycke finns prioriteringarna. Del 2 redovisas här. Den handlar om urbildning och arbete. Under den snabba förändringstaktsom råder i dag måste vi vara beredda att byta jobb flera gånger under vår yrkeskarriär. Det innebär att vi måste delta i flera utbildningsinsatser under ett yrkesliv. En växelverkan mellan arbete och kompetensutvecklingsinsatser blir därför mer aktuell.

Sveriges framtid byggs i skolan. Barn/elever måste få de färdigheter och kunskaper som behövs för framtiden. Samtidigt ska vi ha en verksamhet i våra förskolor och skolor som präglas av lust och nyfikenhet. Den pedagogiska utvecklingen ska gör att våra barn/elever når goda studieresultat. Men det ska också gynna en inre motivation hos eleverna. Vi vill se mera samarbete och gemensam kompetensutveckling inom all utbildningsverksamhet. Det gynnar både elever och personal. Vi strävar alltid efter god personaltäthet och det tar vi i beaktande när vi fördelar resurser och organiserar klasser/grupper.

Läxhjälp för alla i kombination med sommarskola är viktiga inslag för att alla ska ha möjlighet att utvecklas på bästa sätt.

Vårt mångkulturella perspektiv berikar verksamheten och gynnar alla elever. Därför är inkludering och integration viktiga aspekter i alla våra utbildningar. För samhället leder utbildning samtidigt till bättre matchning och högre tillväxt. Den svenska modellen innebär att vi konkurrerar med kunskap och kompetens inte med sänkta löner.

Alla utbildningsinsatser ska leda till fortsatta studier eller ett arbete. Vux- enutbildningen är en viktig del i vårt utbildningsutbud både som förbere- delse och som ingång i arbetslivet.

Alla som arbetar i Sverige ska ha lika villkor och rättigheter i arbetslivet.

Den svenska modellen skapar ordning och reda på arbetsmarknadeneftersom staten, fack och arbetsgivare samverkar. Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samarbetar för att utveckla vår samhällsmodell, där anställningstryggheten stärks med kollektivavtal. Ingen ska behöva rea ut sin arbetskraft för att få ett jobb.

Genom att satsa på investeringar i bostäder, infrastruktur och klimat/miljöåtgärder möjliggör vi en tillväxt som minskar arbetslösheten. Det här kompletteras med en aktiv näringslivspolitik. Vi har sett att det skapar framgång när kommunen samarbetar med arbetsförmedlingen och näringslivet.

Vi socialdemokrater vill se ett land där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Där konkurrenskraft och anständighet går hand i hand. Vi ska bo i ett land där kvinnor och män gårtill jobbet, tar ansvar och känner sigtrygga.

Vid all upphandling i kommunens verksamheter ska kraven vara att kollektivavtalsliknande villkor och beaktande av miljöaspekter gäller i de företag som anlitas.

PRIORITERINGAR:

1. Sänk arbetslösheten genom att intensifiera samarbetet mellannäringsliv, arbetsförmedling och kommun.

2. Öka antalet praktikplatser, extratjänster och yrkes-SFI.

3. Nordic Infracenter ska bli en stadigvarande verksamhet som möjliggör etablerandet av ett nätverk inom järnvägsbranschen.

4. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med en god arbetsmiljö i de kommunala verksamheterna.

5. Vi erbjuder en undervisning av hög kvalitet. Läxhjälp och lovskola ska finnas för de som vill.

6. Skollokaler ska anpassas till en modern pedagogik.

facebook Twitter Email