Vårt lokala valprogram del 3. MILJÖFRÅGOR – ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

Här presenterar vi vårt valmanifest del för del. Det består av fyra delar och varje del går in i de andra. Det finns inga skarpa gränser. I slutet av varje stycke finns prioriteringarna. Del tre handlar om hur vi bygger ett miljövänligt samhälle som är hållbart över tid. Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Och att lösa klimatkrisen. Här kommer del tre som handlar om miljöfrågor och hur vi bygger ett samhälle som är hållbart även över tid. Genom de ”Globala målen för hållbar utveckling” kan det här upp- nås. I alla länder. För alla människor. Vi ska göra vad vi kan i vår kommun för att uppnå dessa.

Sverige är ett miljöland i framkant. Vi ska minska utsläppen av växthusgaser, skydda den biologiska mångfalden och skapa en giftfri miljö. Miljöåtgärder kan samtidigt stärka vår konkurrenskraft. Vårt arbete med Västra staden är ett bra exempel på detta. Där kan vi via utvecklingsarbete, inom bland annat smart teknik, bidra till att skapa förutsättningar för företag att växa och skapa nya innovationer. Det samtidigt som vi bygger klimatsmart och hållbart. Vårt rena dricksvatten är en tillgång som ska skyddas. Därför menar vi socialdemokrater att det är viktigt att arbetet med reservvattentäkt fortsätter. En god beredskap ska finnas om det skulle uppstå problem med vårt dricksvatten.

Skadliga ämnen ska inte drabba människor och miljö. Tungmetaller och andra farliga ämnen ska begrän- sas eller bytas ut. Platser där barn vistas dagligen ska vara giftfria.

Vi socialdemokrater vill att miljökraven ska öka när det gäller nybyggnation. Solpaneler ska alltidfinnas med som alternativ när manplanerar om- och nybyggnationer. Kommunikationerna ska byggas ut med miljöfokus. Målsättningen är att vi ska minska på avgasutsläppen och göra vad vi kan för att fåen minskad biltrafik i vår innerstadbland annat genom byggnationen av Södra vägen.

Vi ska uppmuntra och göra det lönsamt för företagen att agera miljövänligt. Det ska vara lättare för människor att ta ett klimatansvar i sin egen vardag.

Nässjö kommun ska gå före i miljöarbetet. Det vill vi bland annat göra genom att ha som målsättning att minska pappers- och plastförbrukningen. Vi ska ha ett väl utbyggt avfallssorterings-system i våra förvaltningar och i de olika verksamheterna.

Till detta hör också att utveckla in- förandet av E-tjänster i all kommunal verksamhet. Vi ska öka antalet LED-belysningar där det är möjligt.Vi ska också installera fler laddstolpar för att stimulera övergången till elbilar. Detta samtidigt som vi seröver och bygger fler gång- och cykelvägar och satsar på en mer utbyggdkollektivtrafik.

Vi tror på breda lösningar och investeringar snarare än skattesänk- ningar för att klara de stora mil- jöproblemen. Det är den svenska modellen!

PRIORITERINGAR:

1. Alternativa energilösningar ska alltid pröas vid om- och nybyggnation. I projektet Västra staden ska innovativa energilös-ningar alltid finnas med.

2. Utbyggnaden av Södra vägenska minska biltrafiken i centrum.

3. Gång- och cykelvägnätet ska byggas ut.

4. Kommunen ska minska sitt energianvändande inom alla sektorer där det är praktiskt genom- förbart.

5. Kommunen ska vara ett föredöme med avfallssortering och återvinning i den egna verksam- heten.

6. Utveckla digitala tjänster för att minska pappersanvändande och resande.

facebook Twitter Email