Vårt lokala valprogram del 4. TRYGGHET I VARDAGEN

Här presenterar vi vårt valmanifest del för del. Det består av fyra delar och varje del går in i de andra. Det finns inga skarpa gränser. I slutet av varje stycke finns prioriteringarna. Den fjärde och sista delen handlar om trygghet i vardagen. Trygghet är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Vi behöver samlas för att minska klyftorna, bryta segregationen och stärka sammanhållningen i hela landet och i vår kommun.Trygghetsaspekten ska finnas med när vi bygger framtidens Nässjö.

Den offentligt finansierade välfärden ska hålla hög kvalitet och omfatta alla. Vi säger därför nej till ”Lagen om valfrihet”. Skattemedel ska gå till välfärd och inte till vinster.

Vi har investerat i att öka bemanningen och höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Vi genomför också en särskild satsning på att öka kunskapen och kompetensen och för att förbättra arbetsmiljön för personalen. Stödet till personer som lider av en demenssjukdom har stärkts och vi avser att stärka det fallförebyggande arbetet.

Vi socialdemokrater vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten. Den som jobbat ett långt arbetsliv ska känna sig trygg med att pensionen och välfärden går att lita på.

För att bryta isolering och under- lätta gemenskap satsar vi på tekniska lösningar för kontakt med familj och vänner. På våra boenden erbjuder vi samtidigt en rad olika aktiviteter som nyhetsläsning, spaverksamhet och gemensamma resor.

De som lever med funktionsnedsättningar har en självklar rätt att känna gemenskap och delaktighet med andra. En viktig förutsättning för delaktighet är att ha ett arbete att gå till och vår målsättning är att via stimulansåtgärder öka förutsättningarna för detta.

Tryggheten behöver samtidigt ökai bostadsområden, på sjukhus, tågstationer, på gator och torg. Vi villsamarbeta med polisen i det förebyggande arbetet och utveckla det framgångsrika samarbete som skapats via medborgarlöftet.

Att kunna vara delaktig i de beslut som fattas skapar trygghet. Det är en av anledningarna till att vi har utvecklat det vi kallar medborgarbudget och medborgardialoger.

Det arbete som bedrivs inom Kultur- och fritidsförvaltningen är också viktigt sett ur gemenskapsperspektivet. Det arbete som bedrivs på våra fritidsgårdar och inom våra kulturaktiviteter är viktiga verksamheter som bidrar till ett rikt fritidsliv för våra barn och ungdomar. Det är angeläget att förvaltningen fortsätter med det rika utbud de har av kulturaktiviteter där det finns något för alla. En utveckling av Lövhult, sporthalls-området, Skogsvallen och andra idrottsanläggningar ska finnas med i kommunens fortsatta planering. Vi vill fortsätta med vår streetart-inriktning med till exempel väggmålningar.

Vi kommer att initiera och utveckladet samarbete som i dag finns mellan kommunens förvaltningar/skola,föreningslivet och civilsamhället.

Vårt kännetecken ska vara att i Nässjö kommun tar vi ansvar för varandra.

PRIORITERINGAR:

1. Skattepengar ska gå till den kommunala verksamheten och därmed komma alla till del.

2. Vi ska ha ett väl utvecklat samarbete med civilsamhället och polisen.

3. Vi ska ha ett bra samarbete med föreningslivet. De bidrag kom- munen lämnar ska användas föratt intensifiera utbudet och ökatrygghet och gemenskap.

4. Alla ska få ta del av kultur.

5. Vi satsar på digitala tjänster, som WIFI, inom äldreomsorgen.

6. Kommunen ska erbjuda sociala mötesplatser för att bryta ensamheten.

7. Vi fortsätter utveckla våra idrotts- och friluftsanläggningar.

facebook Twitter Email