Historisk satsning på sjukvården

Ny stor lönesatsning på vårdpersonal och historisk satsning på sjukvården

Vårdpersonalen får ta del av en ny riktad satsning på 50 miljoner kronor som ska gå till att höja löner. Styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer även att göra en historisk satsning på hälso- och sjukvården i budget för 2021 för att möta behovet av vård hos länets invånare. Kollektivtrafiken ska bli smidigare och mer anpassad efter individuella behov. Det ska finnas en beredskap för att göra riktade satsningar till branscher som behöver stöd. Kulturbidraget utökas under nästa år. 

Under måndagen presenterade styrande Koalition för Region Jönköpings län budget för 2021 och flerårsplan 2022-2023. Region Jönköpings län har trots coronapandemin en ekonomi i balans som gör det möjligt att göra stora satsningar på hälso- och sjukvården och på det regionala utvecklingsarbetet.

Följ den här länken för att se koalitionens presskonferens i efterhand.

  – Coronapandemin har haft en stor påverkan på samhället men Region Jönköpings län måste även i framtiden kunna garantera att länets invånare har tillgång till bra vård och en god service. Det förutsätter nya satsningar på vården, på kollektivtrafiken och på vår personal. Nästa år avsätter vi särskilda medel att ha i beredskap för att ge ytterligare stöd där det kan behövas. Vi har ett bra samarbete med länets kommuner och övriga samhället för en långsiktigt hållbar regional utveckling, säger Mia Frisk (KD), ordförande i regionstyrelsen.

Smidigare kollektivtrafik och resor

Tillgängliga resor med kollektivtrafik är en förutsättning för att bo och verka i hela länet. Därför ska Region Jönköpings län arbeta mer med personlig zonindelning, anropsstyrd trafik och med att förbättra tillgängligheten för invånare med funktionsvariationer.

   – Kollektivtrafiken ska bli smidigare och på sikt mer anpassad efter individuella behov. Coronapandemin har påverkat samhället men Region Jönköpings län behöver kunna säkerställa att länets invånare kan pendla till studier och arbete med tillgänglig tåg- och busstrafik i kristider och framöver. Ska vi klara klimatmålen behöver större andel resa kollektivt i framtiden, säger Marcus Eskdahl (S), förste vice ordförande i regionstyrelsen.

Historisk satsning på hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården får en historisk stor förstärkning på 176 extra miljoner kronor 2021. Målet är att möta behovet av vård hos länets invånare. Vårdcentralerna får större möjlighet att ställa om till mer nära vård. Den psykiska hälsan hos barn, unga och äldre ska förbättras. Den specialiserade palliativa vården ska bli mer jämlik i länet. Nya smarta digitala vårdtjänster ska frigöra tid för nödvändiga fysiska möten. Arbetet med att ta fram koncept för hälsocenter och livsstilsförändring fortsätter och målet är att det ska finns tillgängligt i hela länet.

   – Många av länets invånare väntar på operation eller undersökning och för att möta det här satsar vi 75 miljoner kronor för 2021. Medarbetare och verksamheten ska få de resurser som behövs för att både hinna ta hand om sig själva och patienterna. Planeringen ska anpassas efter rådande smittläget och personalens arbetsmiljö, säger Martin Nedergaard-Hansen (BA).

   – Vårdcentralerna spelar en nyckelroll i omställningen till mer nära vård. Vår satsning på särskilda omställningsmedel ger länets vårdcentraler större frihet att driva och utveckla förändringsarbete i projektform. Vi satsar även ytterligare resurser för att Region Jönköpings län ska fortsätta utveckla nya effektiva digitala vårdtjänster. I det stärkta folkhälsoarbetet får vårdcentralerna ett särskilt uppdrag att hitta arbetssätt att upptäcka och motverka ofrivillig ensamhet bland äldre, säger Jimmy Ekström (L).

   – Region Jönköpings län behöver korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin. Den psykiska ohälsan ökar i samhället och därför gör koalitionen en stor satsning på 30 miljoner kronor för att bygga ut kapaciteten av neuropsykiatriska utredningar och för att utöka uppdraget inom barn- och ungdomshälsan, säger Sibylla Jämting (MP).

Stöd till näringsliv och kultur

Besöksnäringen och det fria kulturlivet ska få större stöd under 2021 för att kunna genomföra sin verksamhet. Samtidigt finns den en beredskap och avsatta medel för att kunna göra fler riktade insatser till branscher inom länets näringsliv som drabbas hårt av coronapandemin.

   – Region Jönköpings län ska ha en beredskap för att kunna göra riktade insatser till branscher som är särskilt utsatta. Smålands Turism är numera ett helägt bolag av Region Jönköpings län och ska vara en resurs för utvecklingen av besöksnäringen. Det fria kulturlivet ska få bättre möjligheter. Vi utökar kulturbidraget med två miljoner kronor, säger Rune Backlund (C).

Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Koalition för Region Jönköpings län fortsätter satsningen på att höja vårdpersonalens löner under nästa år. Medarbetare ska kunna kompetensutvecklas på arbetstid och ha möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. Formerna för samverkan ska utvecklas i en nära dialog mellan arbetsgivare och fackförbunden. Målsättningen är att Region Jönköpings län ska vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.

   – Utan våra medarbetares fantastiska arbete skulle inte länets invånare få den hälso- och sjukvård som hamnar i topp i många nationella rankingar och mätningar. Vi satsar 50 nya miljoner för 2021 i syfte att fortsätta höja vårdpersonalens löner. Vård i toppklass förutsätter bra arbetsmiljö för all vår personal och under nästa år ska vi arbeta fram ett attraktivt medarbetarlöfte, säger Rachel De Basso (S). 

Corona kan påverka satsningar

Koalitionen utgår från rådande prognos från SKR om skatteunderlaget och att Region Jönköpings län får de statsbidrag som har utannonserats. Förändras förutsättningarna och även situationen runt coronapandemin kan det påverka satsningarna. De särskilda satsningar som görs på hälso- och sjukvården är utöver indexuppräkning. Satsningen på att höja löner är utöver ordinarie avtal och lönerevision.

Satsningar i budget 2021

Hälso- och sjukvård

Uppskjuten vård

Hälso- och sjukvården har en stor utmaning i att ta hand om alla som väntar på sin undersökning eller operation. Under 2021 fortsätter planeringen av och arbetet med att ta igen den uppskjutna vården. Koalitionen satsar 75 miljoner kronor för att kunna ta hand om den uppskjutna vården. Planeringen anpassas efter det rådande smittläget samt medarbetarnas situation och arbetsmiljö.

Omställning till nära vård

Coronapandemin har skyndat på förändringsarbetet och medfört effektivare samarbete med länets kommuner och civilsamhället. Målet är att länets vårdcentraler ska få större frihet och utökat mandat att driva och utveckla förändringsarbete i projektform samt utveckla nya digitala vårdtjänster. Bättre folkhälsoarbete och förändringsarbete inom primärvården ska kunna frigöra händer som behövs för hjälpa till att klara av den uppskjutna vården.

Psykisk hälsa

Region Jönköpings län genomför med start 2021 en stor och kraftfull treårig satsning för att bygga ut den egna kapaciteten av neuropsykiatriska utredningar och behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och ungdomshälsan. Barn- och ungdomshälsans uppdrag utökas och arbetssättet med ”En väg in” fortsätter och ska utvecklas vidare under 2021. Även äldre som lider av ofrivillig ensamhet ska få bättre stöd genom ett utökat uppdrag till länets vårdcentraler.

Hälsocenter och livsstilsförändring

Arbetet med att främja och stödja livsstilsförändringar i samarbete med kommunerna och föreningslivet ska fortsätta under 2021. Under 2020 startade arbetet med att arbeta fram ett nytt koncept för hur hälsocenter ska kunna finnas i hela länet, likt hur Värnamo hälsocenter har arbetats fram och fungerar. Det arbetet pausades på grund av under coronapandemin men ska fullföljas under kommande år.

Cancervård

Under 2021 påbörjas en flerårig satsning på att förbättra cancervården. Arbetet med de standardiserade vårdförloppen (SVF) ska öka tillgängligheten och erbjuda länets invånare en jämlik cancervård. Arbetet med att erbjuda patienter personcentrerade och avancerade läkemedelsbehandlingar i hemmet eller på länets tre sjukhus ska fortsätta att utvecklas. Under 2021 ska Region Jönköpings län påbörja införandet av organiserad testning för prostatacancer i projektform.

Vård i livets slutskede

Under 2021 ska en utredning visa hur den specialiserade vården i livets slutskede kan utformas så att alla länsinvånare har tillgång till jämlik palliativ vård dygnet runt. Det kommer även att skapas nya vårdplatser för specialiserad palliativ vård på länets tre sjukhus. Även den specialiserade sjukvården som utförs i hemmet kommer att utökas.

Kollektivtrafik

Utredning ny busslinje

Under 2021 ska Region Jönköpings län göra en utredning om en bussförbindelse mellan Eksjö-Sävsjö-Värnamo. Det ska vara enkelt att resa mellan Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus och linjen kan bli en förbindelse mellan Värnamo och Sävsjö. Det ska ta högst 60 minuter att pendla mellan två kommunala huvudorter både för arbetsresor och studier.

Utveckla egna priszoner

Region Jönköpings län ska utveckla en modell med personliga zoner inom kollektivtrafiken. Det behöver bli lättare för länets invånare att lösa biljetter.  Priset för resan ska vara mer oberoende av var resenären åker i länet. Ny teknik gör det möjligt att skapa mer kundvänliga betallösningar.

Bättre tillgänglighet

Personer med synskador eller andra funktionsvariationer ska ha goda möjligheter att resa med kollektivtrafiken. En utredning ska göras för att undersöka möjligheten att människor med funktionsvariationer ska kunna använda ett motsvarande kort som seniorkortet.

Anropsstyrd trafik

För att möta behoven i länets alla delar ska Region Jönköpings län vidareutveckla konceptet med anropsstyrd trafik. Invånare på landsbygden ska ha mer likvärdiga möjligheter att kunna bo och verka som i övriga länet. Om konceptet faller väl ut och förbättrar tillgängligheten kan det innebära att anropsstyrd trafik kommer att ersätta linjelagd trafik som har minskande reseunderlag.

Nya stambanor

Nya stambanor för höghastighetståg där Jönköping utgör ett nav är en nödvändig nationell investering för att utöka arbetsmarknadsregionerna och bidra till regional utveckling. Region Jönköpings län har startat en särskild projektgrupp för höghastighetståg och ska driva på arbetet för att Sverigeförhandlingens överenskommelse ska hållas och bli verklighet.

Näringsliv och kultur

Beredskap för riktade insatser

Med anledning av coronapandemin och det osäkra läget i samhället kommer Region Jönköpings län att ha speciella medel avsatta under 2021 för att kunna göra riktade insatser till branscher som behöver stöd. Arbetslösheten kan öka och Region Jönköpings län ska ha beredskap för att möta framtida konsekvenser av pandemin.

Smålands turism

Från 2021 tar Region Jönköpings län över hela ansvaret och finansieringen för Smålands turism. Bolaget ska vara en resurs för utvecklingen av besöksnäringen. Målet är att utveckla fler upplevelser i länets 13 kommuner för turister och länets invånare.

Fria kulturlivet

Region Jönköpings läns kulturbidrag utökas med två miljoner kronor i budget 2021. Smålands musik och teater ska aktivt bidra till utvecklingen av det fria kulturlivet och skapa förutsättningar för dess kulturutövande i Kulturhuset Spira.

Medarbetare

Utökad lönesatsning

Koalitionen gör en utökad lönesatsning på 50 nya miljoner kronor för 2021. Målet är att höja lönen för vårdpersonal. Utökningen är en fortsättning på satsningen som påbörjades 2020 och är utöver ordinarie lönerevision och indexuppräkning.

Medarbetarlöfte

Personalen är Region Jönköpings läns största tillgång för att klara det breda samhällsuppdraget. Målsättningen är att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. För att uppnå det ska Region Jönköpings län under 2021 arbeta fram ett medarbetarlöfte i syfte att attrahera nya medarbetare och behålla befintliga kollegor.

Historisk utökning 2021

Satsningar i miljoner kronor
  • Hälso- och sjukvård: 176
  • Beredskap riktade insatser: 60
  • Lönebildning: 50
  • Utbyggd kollektivtrafik: 25
  • Smålands turism: 5,5
  • Projektbidrag kultur: 2
  • Sammanlagt: 318,5
facebook Twitter Email