Fyra nyckelområden som går in i varandra.

Valprogrammet för 2018-2022

Vid Socialdemokraterna i Nässjö kommuns årsmöte den 27 mars fastställdes vårt valprogram. Här återger vi det i sin helhet.   I september 2018 väljer vi våra kandidater till riksdag, region- och kommunfullmäktige för fyra år framåt. Då avgör vi vilken politisk riktning vi ska ha i Sverige och vår kommun. Vi vill stärka den svenska modellen och slå vakt om välfärdssamhället. Vi lovar ej guld och gröna skogar men vi vet hur vi vill ha det i framtidens Sverige och Nässjö kommun. Vi vet vilka värderingar som vi vill ska vägleda oss som kommun in i framtiden.

 

 

Framtidens Nässjö kommun skall vara en plats att trivas och bo i.

Framtidens Nässjö kommun skall präglas av gemenskap, delaktighet och trygghet!

Framtidens Nässjö kommun ska konkretisera socialdemokratins värdegrund i handling. Vi vill att det ska synas i praktiken att vi står för frihet, rättvisa, jämlikhet och solidaritet. Detta vill vi skapa i dialog med de som bor och verkar i vår kommun oavsett tätort eller landsbygd.

 

Det är genom att se de möjligheter som finns och att ha framtidstro som vi utvecklar vår kommun och inte genom svartmålning.

Vi vill bygga framtidens Nässjö kommun tillsammans och ledorden ska vara delaktighet och utveckling. Nässjö kommun skall vara en mötesplats för människor där vi tar tillvara de värden som uppstår när människor möts. Det har visat sig att när tolerans och mångfald finns i praktiken och är mer än vackra ord så uppstår kreativitet och utveckling. Vi vill skapa ett Nässjö som är en del av ett annat Småland.

 

Att skapa mötesplatser för våra invånare blir en angelägen uppgift under mandatperioden. Att skapa ”världens rum för människor och möten” står det i Vision Nässjö 2030 och det vill vi leva upp till. Allt det vi gör och initierar är ett led i detta. Ibland sker det i små steg och ibland lite större i dialog med de som bor och jobbar här. Medborgarbudget och medborgardialog är exempel på detta. Vi kommer till exempel att utveckla arbetet med medborgarbudgetar till att omfatta förutom våra kransorter även stadsdelar inom tätorten.

Alla vi som bor och lever här i Nässjö ska tillsammans skapa den kommun vi vill bo och leva i. Tillsammans kan vi möta de utmaningar och möjligheter som ligger framför oss. Vi vill ha det hållbara samhället ur alla dess perspektiv och ge vårt bidrag till det globala sammanhang som vi är en del av.

Välfärdstjänster som kommunen erbjuder ska vara i kommunal regi. Alla skattemedel ska gå till verksamheterna i vår kommun och vi vill också ha demokratisk insyn i det vi erbjuder kommuninvånarna

Alla ska få del av välfärden och ska bidra till den efter kraft och förmåga. Vi socialdemokrater är övertygade om att det ger bäst förutsättningar för alla att växa och förverkliga sina livsdrömmar i vårt Nässjö.

_______________________________________________________________________________________

 

Fyra nyckelområden.

Vi har fokuserat på fyra områden som vi upplever som nyckelområden för framtiden. De går naturligtvis in i varandra då livet inte är uppdelat i områden utan förändras i takt med att våra liv och förutsättningar ändras. Men vi tror att en fokusering på dessa nyckelområden är gynnsamt för utveckling av framtidens Nässjö kommun i fortsatt dialog i olika forum och vid olika mötesplatser. Vi vill tillsammans med kommuninvånarna och alla kommunanställda hämta kraft att möta och utveckla de möjligheter och utmaningar som finns i framtiden.

 

Fyra nyckelområden som går in i varandra.
Fyra nyckelområden som går in i varandra.

_______________________________________________________________________________________

 

 1. Bostäder

För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och bostadspolitiken en viktig del av välfärdspolitiken. Tillgången till bostäder är också en grundläggande förutsättning för jobb och tillväxt.

Att öka bostadsbyggandet är därför en central fråga för både välfärd och tillväxt. Vi ska ha ett utbud som svarar mot de behov de bostadssökande har. Vi behöver anpassa byggandet så att vi får igång de flyttkedjor som behövs.

Vi vill skapa boendeområden där vi ger bra möjligheter till mötesplatser. Det ska märkas att det är anpassat för människors möte.

Vår viljeinriktning ligger i linje med kommunens bostadspolitiska program enligt vilket vi ska skapa de 300 nya lägenheter inom planeringsperioden som är det närmast förestående behovet. Det räcker inte och ytterligare insatser måste göras. Det ska finnas ett varierat utbud så att de som vill ha en lägenhet ska kunna få det. De som vill förverkliga drömmen om att bo i ett eget hus ska kunna välja det. Det sociala perspektivet är oerhört viktigt. I all planering av nya bostadsområden ska en social hållbarhet eftersträvas och möjligheter ska åstadkommas så att människor kan mötas i vardagen på ett naturligt sätt.

 

Bostadsbristen gör det svårare att rekrytera personal med rätt kompetens och arbetssökande har svårt att ta de lediga jobb som finns. Ungdomar har svårt att flytta till ett första eget boende och studenter har problem att få bostad på studieorten. Vi vill bygga fler hyresrätter, bra bostäder för äldre, studentbostäder, blandade bostadsområden med både villor, radhus och flerfamiljshus som bryter bostadssegregationen. Vi lovar att arbeta för ett Nässjö där alla får plats.

 

I all planering av vårt bostadsbyggande ska två perspektiv alltid vara närvarande, integreringsperspektivet och miljöaspekterna. Att skapa bostadsområden för olika kategorier av bostadsbehov är viktig för att motverka segregation och öka möjligheterna för inkludering och minska de klyftor som finns idag. I den mån möjligheten uppstår bör det ändras inom befintligt bostadsutbud i linje med ökad integrering som mål.

 

Vi vill också integrera socialförvaltningens olika avdelningar i nybyggnationen där det är lämpligt för att öka inkluderingen och möjliggöra möten mellan människor på ett naturligt sätt.

Bostadsbehovet för de äldre av våra kommuninvånare skall dimensioneras efter det behov som finns i livets olika skeden. Bland annat behövs trygghetsboende i alla delar av kommunen.

 

Vi vill ha ett socialt hållbart bostadsbyggande. Det omgivande samhället är väldigt viktigt och vi vill skapa lättillgängliga mötesplatser med gröna inslag insprängda. En tanke värd att pröva är att erbjuda de boende i flerfamiljsbostäder en egen odlingslott på lämpligt ställe.

Kollektivtrafikfrågorna är viktiga att lösa på ett för de boende bra sätt där buss och cykel blir ett bra alternativ till bilåkandet.

 

Kvarteret Ärlan ska utvecklas till ett attraktivt kvarter i linje med den medborgardialog som genomförts där främst bostäder men även kontor och service är tänkbara användningsområden.

 

Vi vill fortsätta arbetet med att göra projektet Västra staden till verklighet och bygga i glas och trä med smarta lösningar där den senaste teknologin används för att möjliggöra ett boende i takt med framtiden.

 

Våra prioriteringar inom bostadsbyggande är att

 

 1. Med medborgardialoger och medborgarbudget utveckla tätorter och landsbygd.
 2. Tillsammans med näringsliv och forskning skapa det boende våra invånare har behov av
 3. Vid genomförandet av Västra Staden skapa ett framtidsinriktat boende med ett hållbart perspektiv och med framtidsinriktade tekniklösningar.
 4. Öka trähusbyggandet.
 5. Genomföra det bostadspolitiska programmet som bland annat innebär 300 nya bostäder under planperioden.
 6. Återvinningsaspekten ska alltid finnas med i allt planeringsarbete av om- och nybyggnation

_______________________________________________________________________________________

 

 1. Utbildning och arbete

I dagens samhälle är i de flesta fall utbildning en förutsättning för att få jobb. Vi kommer också förmodligen att få byta jobb ett par gånger under vår yrkeskarriär med tanke på den snabba förändringstakt som råder där det ena tekniska framsteget avlöser det andra. Det betyder också att vi måste delta i flera utbildningsinsatser under ett yrkesliv och det livslånga lärandet blir än mer tydligt. En växelverkan mellan arbete och kompetensutvecklingsinsatser blir alltmer aktuell. Det är därför som kvalitetsaspekterna i den grundläggande utbildningen i förskola, grundskola och gymnasium är en framgångsfaktor. Sveriges framtid byggs i skolan. Det är här som grunden för ett demokratiskt samhälle läggs. Det är i de verksamheterna vi ser till att barn/elever får de färdigheter och kunskaper som behövs för framtiden samtidigt som vi ska ha en verksamhet i våra förskolor och skolor som präglas av lust och nyfikenhet.

 

Värdet av tidig upptäckt av små och stora problem hos våra barn och därmed möjligheten att sätta in tidiga insatser är en framgångsfaktor som gynnar barn/elevers utveckling och gör att förutsättningarna att minimera problem senare i livet ökar avsevärt. Dessutom sparar det både pengar och mänskligt lidande.

 

Den pedagogiska utvecklingen ska samtidigt som barn/elever når goda studieresultat gynna en inre motivation som kvalitetssäkrar den process som leder till de goda resultaten. Samarbete och gemensam kompetensutveckling inom all utbildningsverksamhet gynnar elever och personal.

Vi strävar alltid efter god personaltäthet och behoven ska ligga till grund när vi fördelar resurser och organiserar klasser/grupper.

Läxhjälp för alla i kombination med sommarskola är viktiga inslag i verksamheten för att säkerställa att alla har möjlighet att utvecklas på bästa sätt.

 

Vårt mångkulturella perspektiv berikar verksamheten och gynnar alla elever och just därför är inkludering och integration viktiga aspekter i alla våra utbildningar.

Vuxenutbildningen är en viktig del i vårt utbildningsutbud både som förberedelse och en underlättad ingång i arbetslivet. Alla utbildningsinsatser ska leda till fortsatta studier eller ett arbete.

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. Men utbildning är inte längre något man får en gång som ung. I dagens samhälle och arbetsliv krävs kontinuerlig kompetensutveckling. Fler kommer att sadla om och byta yrkesbana mitt i livet.

Utbildning lönar sig. För den enskilda och för samhället. Utbildning ger frihet och fler valmöjligheter för dig. För samhället leder utbildning till bättre matchning och högre tillväxt. Den svenska modellen innebär att vi konkurrerar med kunskap och kompetens, inte med sänkta löner.

Vuxenutbildningen är central för omställning, komplettering och för att uppfylla människors drömmar. Folkhögskolan har en viktig roll för att få människor att återfinna lusten att lära och därefter kunna gå vidare till jobb eller studier.

Nässjö lärcenter ger en viktig möjlighet, inte minst ur strategisk synpunkt, där vi vill fortsätta arbeta med utbildning, vägledning och integration.

I lärcenters regi anordnas viktiga utbildningsinsatser som både leder till arbete för den enskilde och dessutom förser näringslivet i kommunen med kompetent personal.

Nässjöakademin, Komvux, SFI och Lärvux är alla viktiga strategiområden som jobbskapande både för individerna och näringslivet i vår kommun. Detta skapar också en bas för det integreringsarbete som kontinuerligt bedrivs.

Yrkes-SFI har varit och är en viktig framgångsfaktor nu och i framtiden som del i vårt integrationsarbete.

Vi är övertygade om att alla vill arbeta och har en förväntan på att alla som kan gör det.

 

Alla som arbetar i Sverige ska ha lika villkor och rättigheter i arbetslivet.

Den svenska modellen skapar ordning och reda på arbetsmarknaden eftersom staten, fack och arbetsgivare samverkar. Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samarbetar för att utveckla vår samhällsmodell, där anställningstryggheten stärks med kollektivavtal. Ingen ska behöva rea ut sin arbetskraft för att få ett jobb.

Vi har sett att det skapar framgång när vi samarbetar inom kommunen, med arbetsförmedlingen och näringslivet. Allt för att kommuninvånarna får sitt första jobb. Rätt attityd, bra samarbete och bra praktik har varit framgångsrika begrepp för ett gott resultat och det vill vi fortsätta med.

 

Vi vill också initiera en utveckling av det goda arbete som bedrivs inom tåg- och järnvägssektorn. Det kluster/nätverk av företag och utbildningar som idag finns i kommunen ska understödjas.

Genom att satsa på investeringar i bostäder, infrastruktur och klimat/miljöåtgärder möjliggör vi en tillväxt som minskar arbetslösheten. Detta ska kompletteras med en aktiv näringslivspolitik genom det samarbete som sker i Nässjö Näringsliv AB. Nordiskt Infracenter, vårt projekt inom Nässjö Näringsliv AB för järnvägsrelaterade företag och utbildningar, ska utvecklas till ett nytt kluster likt Träcentrum.

 

Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samarbetar för att utveckla vår samhällsmodell – den svenska modellen. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Där konkurrenskraft och anständighet går hand i hand. Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, tar ansvar och känner sig trygga.

 

Vid all upphandling i kommunens verksamheter ska kraven vara att kollektivavtalsliknande villkor och beaktande av miljöaspekter ska gälla i de företag som anlitas. Lagen om offentlig upphandling ska följas med beaktande av de krav som är förknippade med ett hållbart perspektiv socialt, ekologiskt och arbetsrättsligt.

 

Vi vill se till att kommunen blir en attraktiv arbetsgivare där viljan att arbeta hos oss är hög och arbetsvillkoren är sådana att vi behåller den personal vi har och har lätt för att rekrytera nya medarbetare. En målsättning bland andra är att de som så önskar ska kunna arbeta heltid.

 

 

Våra prioriteringar inom utbildning/arbete är att

 

 1. Sänka arbetslösheten genom att intensifiera samarbetet mellan näringsliv, arbetsförmedling och kommun.
 2. Öka antalet praktikplatser, extratjänster och yrkes-SFI för att möjliggöra inträdet till arbetslivet och den första anställningen.
 3. Nordic Infracenter, vårt projekt inom Nässjö Näringsliv AB för järnvägsrelaterade företag och utbildningar, ska gå från att vara ett lyckat projekt till att bli en stadigvarande verksamhet som möjliggör etablerandet av ett kluster/nätverk inom järnvägsbranschen.
 4. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med en god arbetsmiljö i de kommunala verksamheterna för att locka till sig rätt kompetens och minska personalomsättningen. Vi ska också erbjuda all personal anpassad kompetensutveckling.
 5. Vi erbjuder en undervisning med hög kvalitet så att alla barn och elever kan få förutsättningar att förverkliga sina livsdrömmar. Läxhjälp och lovskola ska också finnas med som erbjudande till de elever som vill.
 6. När vi bygger och renoverar skollokaler ska de anpassas till en modern pedagogik.

_______________________________________________________________________________________

 

 1. Miljöfrågor – Ett hållbart samhälle

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem. Vi ska göra vad vi kan i vår kommun för att uppnå dessa.

Sverige är ett miljöland i framkant. Genom att samla Sverige kan vi klara de svenska miljömålen. Vi ska minska utsläppen av växthusgaser, skydda den biologiska mångfalden och skapa en giftfri miljö.

En ambitiös miljöpolitik ger jobb.

Miljöåtgärder kan stärka Sveriges konkurrenskraft. Vårt arbete med Västra staden är ett bra exempel på detta. Där kan vi via utvecklingsarbete inom bland annat smart teknik bidra till att skapa förutsättningar för olika företag att växa och skapa nya innovationer samtidigt som vi skapar möjligheter att bygga klimatsmart och hållbart där modern teknik möter de hållbara metoderna för ett aktivt liv.

Vårt rena dricksvatten är en tillgång och ska skyddas. Därför menar vi socialdemokrater att det är viktigt att arbetet med reservvattentäkt fortsätter. En god beredskap ska finnas om det skulle uppstå problem med vårt dricksvatten.

Skadliga ämnen ska inte drabba människor och miljö. Tungmetaller och andra farliga ämnen ska begränsas eller bytas ut. Platser där barn vistas dagligen ska vara giftfria.

Vi socialdemokrater vill att miljökraven ska öka när det gäller nybyggnation. Solpaneler ska alltid finnas med som alternativ när man planerar om- och nybyggnationer. Kommunikationerna ska byggas ut med miljöfokus. Målsättningen är att vi ska minska på avgasutsläppen och göra vad vi kan för att få en minskad biltrafik i vår innerstad bland annat genom byggnationen av Södra vägen.

I vår marknadsföring av kommunen bör järnvägen lyftas fram som en viktig insats på miljöområdet där vi ligger i framkant.

Miljöåtgärder kan stärka Sveriges konkurrenskraft och stimulera till jobb och företagande. Genom att gå före i omställningen kan våra företag bli världsledande i att utveckla den teknik och den miljöprofil som världen efterfrågar. Vi tror på breda lösningar och investeringar snarare än skattesänkningar för att klara de stora miljöproblemen. Det är den svenska modellen.

Vi ska göra det lönsamt för företagen och uppmuntra till att agera miljövänligt. Det ska vara lättare för människor att ta ett klimatansvar i sin egen vardag.

I Nässjö ska vi beakta och ta vårt ansvar vid allt planeringsarbete så att vi bidrar till att skapa en bra kommun för framtidens invånare där vi kan leva och bo i en trygg och hållbar miljö. Det innebär bland annat vi bygger giftfria förskolor.

Vi ska ha en effektiv fastighetsförvaltning där miljömässigt hållbara metoder alltid är prioriterade.

Vi ska också göra vad vi kan för att minimera den påverkan på miljön som idag finns i de befintliga systemen. Vi ser till att vi får den miljö vi vill att våra barn ska växa upp i och får ta del av i sitt framtida liv.

Vi ska se till att kommunen går före i miljöarbetet. Det vill vi bland annat göra genom att ha som målsättningen att minska pappers- och plastförbrukningen. Vi ska ha ett väl utbyggt avfallssorteringssystem i våra förvaltningar och i de olika verksamheterna.

Till detta hör också att utveckla införandet av E-tjänster i all kommunal verksamhet. Vi ska också öka antalet LED-belysningar där det är möjligt för att möjliggöra att på sikt öka våra kommunala belysningar utan att den totala energiförbrukningen ökar. Vi ska också installera fler laddstolpar för att stimulera en övergång till elbilar.

Till detta hör också att se över och bygga ut gång- och cykelvägnätet samt ha en sådan kollektivtrafik att den stimulerar en övergång från bil till andra mer energismarta sätt att förflytta sig.

 

Våra prioriteringar inom miljö – ett hållbart samhälle är att

 

 1. Alternativa energilösningar ska alltid prövas vid om- och nybyggnation.
 2. I projektet Västra staden ska innovativa energilösningar alltid finnas med.
 3. Utbyggnaden av Södra Vägen ska avlasta trafiksituationen och möjliggöra en minskning av biltrafiken i centrum
 4. Gång- och cykelvägsnätet ska byggas ut.
 5. Kommunen ska minska sitt energianvändande inom alla sektorer där det är praktiskt genomförbart till exempel genom byte till LED-belysning som spar både energi och pengar.
 6. Kommunen ska vara ett föredöme inom den egna verksamheten genom avfallssortering och återvinning.
 7. Utveckla digitala tjänster för att till exempel minska pappersanvändandet och resandet.

_______________________________________________________________________________________

 

 1. Trygghet i vardagen/Gemenskap

Trygghet är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Vi behöver samlas för att minska klyftorna, bryta segregationen och stärka sammanhållningen i hela landet och i vår kommun. Trygghetsaspekten ska finnas med när vi bygger framtidens Nässjö kommun.

 

Trygga människor vill och vågar mer. Där trygghet finns är frihet. Trygghet kan vara en definition av Socialdemokratins FRIHET. Trygga människor vill utbildning och ta till sig den. Att våga lära och göra nytt. Trygga människor vill jobba och vara med, bidra och ta ansvar.

 

Bostadspolitik, hälso- och sjukvård samt olika trygghetsskapande åtgärder är områden som i hög grad påverkar livsbetingelserna för våra kommuninvånare och därför läggs stor vikt vid dessa områden i vårt valprogram.

Vi vill stärka vår generella välfärdsmodell. Den offentligt finansierade välfärden ska hålla hög kvalitet och omfatta alla. Vi säger därför nej till LOV (Lagen om valfrihet). Skattemedel ska gå till välfärd.

För att möta de ökade behoven som allt fler äldre i befolkningen för med sig har vi investerat för att öka bemanningen och höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Vi genomför också en särskild satsning på att öka kunskapen och kompetensen och för att förbättra arbetsmiljön för personalen. Stödet till personer som lider av en demenssjukdom har stärkts och vi avser att stärka det fallförebyggande arbetet.

Vi socialdemokrater vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten.

 

Tillsammans bygger vi genom arbete samhället starkt, och den som jobbat ett långt arbetsliv ska känna sig trygg med att pensionen och välfärden går att lita på.

För att bryta isolering och underlätta gemenskap med andra tillskapar vi internetanslutning via wifi för våra boende och deras besökare inom verksamheten. Detta är första steget för att möjliggöra och utveckla olika tekniska lösningar för kontakt med familj och vänner.

På våra boenden erbjuder vi en rad olika aktiviteter för att bland annat skapa en meningsfull social samvaro. Detta i form av allt från nyhetsläsning, spaverksamhet till gemensamma resor.

 

Vi fortsätter tillsammans med föreningen Trygga Hem att bygga trygghetsboende som är ett annat sätt att åstadkomma förutsättningar för att underlätta social samvaro genom att man bor närmare varandra och inte blir hindrade av reseavstånd.

 

Frågor om funktionsnedsättning rör alla politikområden. Det handlar om jobb och skola, om samhällsbyggnation och sjukvård, om barndom och äldreomsorg. Men ytterst handlar det om mänskliga rättigheter. Man har som funktionsnedsatt en självklar rätt att känna gemenskap och delaktighet med andra och att känna trygghet i vardagen.

En viktig förutsättning för delaktighet är att ha ett arbete att gå till och vår målsättning är att via olika stimulansåtgärder öka förutsättningarna för detta.

Människors trygghet och säkerhet är avgörande för att samhället ska hålla ihop. Tryggheten behöver öka i bostadsområden, på sjukhus, tågstationer, på gator och torg. Brottsligheten och otryggheten det leder till utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället.

Vi vill samarbeta med polisen i det förebyggande arbetet och utveckla det goda och framgångsrika samarbete som skapats via medborgarlöftet och de åtgärder och insatser som ingått i detta.

I alla samhällen finns det behov av skyddsnät som fångar upp de behov som kan uppstå i olika livssituationer. Den svenska modellen bygger på att vi har fungerande system som hanterar de problem som kan uppstå i en människas liv. Måttet på en fungerande välfärdsstat är hur vi tar hand om varandra i livets olika skeenden.

Att kunna vara delaktig i de beslut som fattas skapar trygghet och är en viktig del i inflytandet för kommunens invånare och för känslan av trivsel och meningsfullhet. Vi vill att man ska vara stolt över vår kommun.

Av det skälet har vi utvecklat våra insatser inom det vi kallar medborgarbudget som dessutom rönt en del positiv uppmärksamhet från andra intressenter.

Det arbete som vi inlett med medborgardialoger är en åtgärd med samma syfte.

Att skapa möjligheter för att ge alla en meningsfull fritid är en prioriterad fråga och ökar känslan av trygghet och gemenskap.

 

Vi ska också värna respekten för alla människors integritet och i alla avseenden se till att kränkningar av vad slag de är motarbetas och beivras. Ingen ska behöva känna sig otrygg i andra människors närhet.

 

Det arbete som bedrivs inom Kultur- och fritidsförvaltningen är också viktigt sett ur gemenskapsperspektivet. Att känna att man tillsammans med andra upplever aktiviteter inom kultur, föreningsliv och på idrottsanläggningar är en viktig del av gemenskapen och skapar dessutom en känsla av delaktighet.

Det arbete som bedrivs på våra fritidsgårdar och inom våra kulturaktiviteter är viktiga verksamheter som bidrar till ett rikt fritidsliv för våra barn och ungdomar.

Det är angeläget att förvaltningen fortsätter med det rika utbud de har av kulturaktiviteter där det finns nåt för alla att gå på. En utveckling av Lövhult, sporthallsområdet, Skogsvallen och andra idrottsanläggningar ska finnas med i kommunens fortsatta planering.

Idrottens integrerande effekt ska framhållas som viktig för att skapa att samhälle utan klyftor.

De satsningar som behöver riktas till ungdomar och barn är oerhört viktiga för att skapa alternativ till det kommersiella utbud som finns i dagens mediala samhälle.

Vi vill att man ska känna stolthet över vår kommun och tycka att det vi erbjuder som kulturkommun ökar värdet av att bo och leva i Nässjö. Vår streetartinriktning med bland annat våra väggmålningar är exempel på detta och arbetet kommer att fortsätta med denna inriktning.

Vi ser civilsamhället med dess olika intressenter som ett stöd för fortsatt utveckling av den svenska modellen och för att stärka den trygghet och gemenskap vi alla behöver uppleva i vardagen

Föreningslivet och ungdomscoacher/handledare/eldsjälar med rötter i civilsamhället är en viktig del i arbetet med trygghet och gemenskap. Vi kommer att initiera och utveckla det samarbete som idag finns mellan kommunens förvaltningar/skola, föreningslivet och civilsamhället. Vi tar ansvar tillsammans och uppmuntrar civilkuraget i oss.

 

Vårt kännetecken ska vara att i Nässjö kommun tar vi ansvar för varandra. Vi fortsätter att utveckla kommunens mjuka värden. Nässjö kommun =Vi!

 

Våra prioriteringar inom trygghet och gemenskap är att

 

 1. Skattepengar ska gå till den kommunala verksamheten och därmed komma alla till del. Det ska garantera trygghet, kvalitet och kontinuitet.
 2. Tryggheten ska vara stor och i det goda samhället finns det ett stort mått av civilkurage. Vi ska ha ett väl utvecklat samarbete och en bra dialog med civilsamhället och polisen.
 3. Kommunen ska tillsammans med föreningslivet skapa ett samhälle där vi stöttar varandra. Ett utvecklat föreningsliv tar ett stort socialt ansvar. Det är viktigt att kommunen har ett bra samarbete med föreningslivet och de bidrag kommunen lämnar ska användas för att intensifiera utbudet och öka trygghet och gemenskap.
 4. I framtidens Nässjö finns också kulturen på gatorna. Vi vill skapa aktiviteter som understödjer en kultur som alla får ta del av.
 5. Digitala tjänster inom äldreomsorgen är en viktig trygghetsskapande faktor där man som enskild kan välja nivå utifrån personliga behov och önskemål. Välfärdstekniken ska användas för att öka tryggheten för våra äldre.
 6. En viktig faktor är också de sociala mötesplatser vi som kommun erbjuder för att bryta ensamhet och skapa gemenskap inte minst inom äldreomsorgen.
 7. Vi kommer under mandatperioden att fortsätta utveckla våra idrotts- och friluftsanläggningar.

_______________________________________________________________________________________

 

Avslutning

Vi kommer att fortsätta att arbeta för att alla som kan också jobbar och därmed bidrar till vår gemensamma skattekraft, vilket är både bättre och mer hållbart än en skattehöjning i kommunen. Det tillsammans med en Socialdemokratiskt ledd regering som både ser och möter kommunernas behov av ökade generella statsbidrag ger oss möjlighet att utveckla vår kommun som vårt program beskriver.

 

Du har nu tagit del av de tankar, visioner, värderingar som funnits med när vi i dialogform tagit fram vad vi vill stå för. Det är ingen färdig produkt utan förutsätter en fortsatt dialog med alla intresserade. Det är det politiska samtalet som driver utvecklingen framåt och skapar utvecklingen in i framtiden. Demokratins innersta kärna är rätten att få tycka olika och det är i skärningspunkten mellan olika åsikter som den gemensamma framtiden skapas.

 

Väl mött i debatten om vår framtid i Nässjö kommun och välkommen till valurnorna i september!

 

2018-03-30

facebook Twitter Email